Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az állami költségvetést megkárosító polgármesterrel szemben – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy pol­gár­mes­ter­rel és 4 tár­sá­val szem­ben, akik egy mun­kás­szál­ló épí­té­se során okoz­tak több, mint 200 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.

A vád sze­rint a Sze­ged kör­nyé­ki tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re 2017. júli­u­sá­ban támo­ga­tá­si kérel­met nyúj­tott be a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal­hoz 80 fős mun­kás­szál­lás meg­épí­té­sé­re és annak fenn­tar­tá­sá­ra. A pályá­zat alap­ján az önkor­mány­zat 222 mil­lió forint vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás­ban része­sült, utó­la­gos elszá­mo­lás mel­lett. Az elkö­ve­tők már a pályá­zat benyúj­tá­sa­kor tud­ták, hogy a pályá­zat­ban meg­je­lölt össz­költ­ség­nél jóval ala­cso­nyabb áron kivi­te­lez­he­tő a beru­há­zás, ezért a köz­be­szer­zés során egy olyan fővá­ro­si szék­he­lyű cég nyert gene­rál­ki­vi­te­le­ző­ként, ame­lyet tény­le­ge­sen a pol­gár­mes­ter irá­nyí­tott, és ame­lyet csak a valós költ­sé­gek­hez képest jóval nagyobb össze­gű szám­lák kiál­lí­tá­sa végett von­tak be. A túl­ára­zás mér­té­ke több, mint 100 mil­lió forint volt, az ezzel kap­cso­la­tos fik­tív szám­lá­kat a pol­gár­mes­ter nyúj­tot­ta be az utó­la­gos elszá­mo­lás kere­té­ben 2019. novem­be­ré­ben. A vád­lot­tak a mun­kás­szál­ló beren­de­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben is túl­ára­zott szám­lá­kat nyúj­tot­tak be az elszá­mo­lás­kor, mint­egy 23 mil­lió forint érték­ben. Az így meg­szer­zett pénz egy részé­ből a volt pol­gár­mes­ter cége vásá­rolt vadász­há­zat, míg más része szin­tén az érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó helyi szö­vet­ke­zet­hez jutott.

A főügyész­ség a mun­kás­szál­ló kivi­te­le­zé­se során elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel a volt pol­gár­mes­tert, az önkor­mány­zat pénz­ügyi ügy­in­té­ző­jét, a buda­pes­ti szék­he­lyű cég két veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­jét és egy beren­de­zé­se­ket szál­lí­tó cég veze­tő­jét vádolja.

A vád­irat része az is, hogy a köz­mun­ka­prog­ram kere­té­ben a volt pol­gár­mes­ter arra uta­sí­tot­ta az önkor­mány­zat dol­go­zó­it, hogy olyan sze­mé­lye­ket jelent­se­nek be, akik nem dol­goz­tak köz­mun­kás­ként vagy rövi­debb ideig vet­tek abban részt. Ezzel össze­füg­gés­ben az álla­mi költ­ség­ve­tést a 2014-2020. között továb­bi 8,4 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány érte.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás és pénz­mo­sás bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.