Főoldal » Archív » Vádemelés az anya és kétéves gyermeke életét kioltó férfi ellen

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség több ember, rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018. szep­tem­ber 27-én este a Vár­pa­lo­ta mel­let­ti sző­lő­hegy­ben egy édes­anya és két­éves gyer­me­ke éle­tét oltot­ta ki.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tő 2018 tava­szán, mun­ka­he­lyén ismer­te meg a nála tizen­nyolc évvel fia­ta­labb sér­tet­tet, aki­nek az élet­tár­si kap­cso­la­ta a vád­lot­tal kiala­ku­ló köte­lék miatt meg­sza­kadt, az élet­tár­sá­val közös, két­éves gyer­me­két azon­ban tovább­ra is maga nevel­te. A vád­lott júli­us­ban a sér­tet­tek­hez köl­tö­zött, és hosszú távú, közös éle­tet ter­ve­zett velük.

A sér­tett a vád­lott visel­ke­dé­se, köz­tük a gyer­mek­kel szem­be­ni fél­té­keny­sé­ge miatt azon­ban meg­bán­ta a dön­té­sét, és 2018. szep­tem­ber köze­pén közöl­te a fér­fi­val, hogy sza­kí­ta­ni akar, majd két nap­pal később gyer­me­ké­vel együtt a volt élet­tár­sá­hoz köl­tö­zött.  A vád­lott ebbe nem tudott bele­nyu­god­ni, de köze­le­dé­sét a nő vissza­uta­sí­tot­ta. A sér­tett végül bele­egye­zett, hogy ami­kor hát­ra­ma­radt dol­ga­i­kért vissza­men­nek a Baglyas-szőlőhegyi házba, a vád­lott elbú­csúz­zon tőle.

A férfi ilyen előz­mé­nyek után 2018. szep­tem­ber 27-én, késő dél­után érke­zett a ház­hoz. Ott-tartózkodása során a sér­tett fej­fá­jás­ra panasz­ko­dott, ami miatt a férfi a kana­pén mellé tér­de­pelt, a halán­té­kát masszí­roz­ta, majd hir­te­len két kéz­zel meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát, és azt a véde­ke­zé­se elle­né­re addig szo­rí­tot­ta, amíg a nő teste eler­nyedt, és ful­la­dás miatt meg­halt. Ekkor ment be a szo­bá­ba a két­éves gyer­mek, aki sírva édes­any­ját szó­lít­gat­ta, és fel­má­szott mellé a kana­pé­ra. A vád­lott a gyer­me­ket meg­ra­gad­ta, a gye­rek­szo­bá­ba vitte, majd egy kony­ha­kést vett magá­hoz, és azt a föl­dön fekvő gyer­mek mell­ka­sá­ba szúr­ta. A kis­gyer­mek vér­zé­ses sokk követ­kez­té­ben az éle­tét vesztette.

A vád­lott ezek után, hogy cse­lek­mé­nyét rab­ló­gyil­kos­ság­nak tün­tes­se fel, a ház bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét betör­te és az érté­ke­sebb műsza­ki cik­ke­ket a mel­lék­épü­let­ben elrejtette.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Törvényszéknek.