Főoldal » Archív » Vádemelés az autópályán elszabadult pótkocsival történt ütközés ügyében

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy román fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la veze­tett autó­val 2017. janu­ár­já­ban az M1-es autó­pá­lyán figyel­met­len­sé­ge miatt ütkö­zött egy koráb­ban elsza­ba­dult pót­ko­csi­val.

A bal­eset előz­mé­nye, hogy két éve egy éjje­li órán az M1-es autó­pá­lyán Buda­pest felé tar­tott egy sze­mély­au­tó­kat szál­lí­tó teher­au­tó, mely­nek bal hátsó gumi­ab­ron­csá­ról – kor­ró­zió miatt – a futó­fe­lü­let lesza­kadt, a jármű irány­tar­tá­sát vesz­tet­te és levált róla a pót­ko­csi, ami­vel össze­üt­kö­zött. A jár­mű­sze­rel­vény­ről mind­két szál­lí­tott sze­mély­au­tó az úttest­re borult.

A teher­au­tó sofőr­je a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben bekap­csol­ta az egyik leesett autó vész­vil­lo­gó­ját és kézi­lám­pá­val kör­kö­rös moz­du­la­to­kat téve állt mel­let­te, miköz­ben a leál­ló­sáv­ban meg­állt mel­let­te egy másik autó, mely­nek veze­tő­je és utasa is – fény­vissza­ve­rő mel­lény­ben – a sofőr segít­sé­gé­re sie­tett. A leál­ló­sáv­ban kiala­kult egy négy-öt autó­ból álló kocsi­sor.

Ekkor érke­zett a bal­eset hely­szí­né­re a román férfi által veze­tett sze­mély­au­tó két utas­sal. Az autó veze­tő­je figyel­met­len­sé­ge miatt kb. négy és fél másod­per­ces késés­sel ész­lel­te a for­gal­mi hely­ze­tet és – a féke­zés elle­né­re – 74-80 km/h-val halad­va fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött a pót­ko­csi olda­lá­nak.

A sze­mély­au­tó jobb első ülé­sen utazó utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A hátul utazó utas kb. 90 nap alatt gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos tüdő- és agy­sé­rü­lé­se­ket, vala­mint szegy­csont­tö­rést szen­ve­dett el, míg a veze­tő­nek ugyan­csak csont­tö­ré­ses sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A sze­mély­au­tó veze­tő­je a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét nem tar­tot­ta be, amely sze­rint olyan körül­te­kin­tés­sel kell köz­le­ked­ni, hogy az a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got ne veszé­lyez­tes­se.

A vád­lott ter­hé­re rótt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.