Főoldal » Archív » Vádemelés az édesanyját fenyegető szegvári férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szeg­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki édes­any­ját fenye­get­te meg azért, hogy ne merje feljelenteni.

A vád­irat sze­rint vád­lott 2015. tava­sza és az év vége közöt­ti idő­szak­ban élt édes­any­já­val együtt Szeg­vá­ron, mely­nek során közöt­tük rossz viszony ala­kult ki. Vád­lott az együtt­élés tar­ta­ma alatt több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta és fenye­get­te az édes­any­ját és ezért attól tar­tott, hogy sér­tett vele szem­ben rend­őri intéz­ke­dést kér, vagy fel­je­len­tést tesz. Ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben több alka­lom­mal és több eset­tel össze­füg­gés­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te sér­tet­tet, hogy amennyi­ben a köz­tük elmér­ge­se­dett viszony miatt fel meri jelen­ti a rend­őr­sé­gen, akkor meg­öli őt. Meg­fe­nye­get­te azzal is, hogy amennyi­ben rend­őrt mer hívni, akkor is agyonszúrja.

A fenye­ge­té­sek elle­né­re sér­tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­hoz 2015. decem­be­ré­ben olyan tar­tal­mú bead­ványt kül­dött, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen a Szen­te­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­mo­zást ren­delt el, majd gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség a vád­lott bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádolja.

Vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Sze­ged, 2016. szep­tem­ber 21.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád megyei Főügyész­ség sajtóközleménye