Főoldal » Hírek » Vádemelés az édesanyját is terrorizáló rabló ellen - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves nóg­rá­di férfi ellen, aki néhány napon belül 4 bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. Több­ször rátá­madt édes­any­já­ra, meg­szeg­te az elle­ne elren­delt távol­tar­tás sza­bá­lya­it, vala­mint egy fér­fit kira­bolt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. novem­ber 3. nap­ján – a Pász­tói Járás­bí­ró­ság 2021. októ­ber 28. nap­ján jog­erős távol­tar­tá­si vég­zé­se elle­né­re – jog­el­le­ne­sen fel­ke­res­te édes­any­ját, össze­szó­lal­koz­tak, majd a nő nya­kát meg­fog­ta és jobb kezét meg­szo­rí­tot­ta.

2022. feb­ru­ár 25. nap­ján, este, majd néhány órá­val később is meg­je­lent édes­any­ja házá­nál, az ajtót verte és köve­tel­te, hogy enged­je be őt. Másod­szor­ra anyja aka­ra­ta elle­né­re bement az ingat­lan­ba, ahon­nan csak a rend­őr­jár­őrök kiér­ke­zé­sét köve­tő­en távo­zott.

A férfi egy hónap múlva ismét fel­ke­res­te édes­any­ját, házá­nak bejá­ra­ti ajta­ját ekkor is ököl­lel verte és rug­dos­ta, majd a nő fel­szó­lí­tá­sá­ra távo­zott. Más­nap a haj­na­li órák­ban vissza­tért, az egyik ajtó­ra sze­relt lakat­pán­tot erő­szak­kal lever­te, a hely­szín­ről a rend­őrök vit­ték el.

Napok­kal később foly­tat­ta édes­any­ja zak­la­tá­sát: kábí­tó­szer hatá­sa alatt ott­ho­ná­ban ököl­lel fejen ütöt­te.

2022. már­ci­us 30. nap­ján a férfi újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. Este, ittas álla­pot­ban gya­lo­golt isme­rő­se tár­sa­sá­gá­ban, akit fel­szó­lí­tott, hogy adjon át részé­re 10.000 forin­tot. Mivel a sér­tett ennek több fel­szó­lí­tás­ra sem tett ele­get, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek oko­zá­sá­val meg­fe­nye­get­te, ököl­lel meg­ütöt­te. Az elkö­ve­tő kirán­tot­ta a sér­tett zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját, 3.000 forin­tot magá­hoz vett, majd távoz­ni akart a hely­szín­ről, azon­ban a sér­tett utá­na­in­dult. Ezt ész­lel­ve a vád­lott még több pénzt köve­tel­ve soro­za­tos ököl­csa­pá­sok­kal bán­tal­maz­ta a fér­fit, aki a föld­re esett.

A vád­lott által oko­zott sérü­lé­sek nem bizo­nyul­tak súlyos­nak, azon­ban az arcra és a fejre mért nagy erejű üté­sek miatt a 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú csont­tö­ré­ses sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A férfi cse­lek­mé­nye­i­vel 4 bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, így az ügyész­ség rab­lás, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, kap­cso­la­ti erő­szak és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne.

Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a rovott múltú férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­gét beis­me­ri, a Pász­tói Járás­bí­ró­ság ítél­je 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, és 5 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól a vád­lot­tat, ren­del­je el letöl­te­ni a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét is, vala­mint fizet­tes­se meg vele a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint 1.800.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

A férfi a bíró­ság dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.