Főoldal » Archív » Vádemelés az egymással szemben haladó vonatok ügyében

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a moz­dony­ve­ze­tő­vel és for­ga­lom­irá­nyí­tó­val szem­ben, akik­nek a mulasz­tá­sa miatt 2017 janu­ár­já­ban, Csen­ge­lé­nél két vonat azo­nos vágá­nyon egy­más­sal szem­ben haladt, és mint­egy négy­száz méter­re áll­tak meg egymástól.

A vád­irat sze­rint a moz­dony­ve­ze­tő 2017. janu­ár 26-án, a reg­ge­li órák­ban, a Buda­pest és Sze­ged között köz­le­ke­dő IC vona­tot vezet­te. A vád­lott Kis­kun­fél­egy­há­zát elhagy­ta, majd a csen­ge­lei állo­má­son is átha­ladt, ahol az egy­vá­gá­nyú pályán a sze­rel­vényt meg kel­lett volna állí­ta­nia, ame­lyet a jel­ző­be­ren­de­zés „meg­állj” jel­zés­sel jelzett.

A vád­lott későn vette észre a tiltó jel­zést, mivel a sze­ge­di irá­nyí­tó­val a moz­dony műsza­ki álla­po­tá­ról beszélt tele­fo­non. A vád­lot­tat a moz­dony figyel­mez­te­tő hang­jel­zé­se riasz­tot­ta, ekkor vész­fé­kez­ni kez­dett, azon­ban a 99 km/órás sebes­ség­gel hala­dó vonat a jel­zés előtt már nem tudott meg­áll­ni, azon mint­egy két­száz­öt­ven méter­rel túlhaladt.

A for­ga­lom­irá­nyí­tó a vágá­nyon szem­ben hala­dó, Kis­te­lek felől érke­ző sze­mély­vo­nat­nak ugyan­ak­kor sza­bad jel­zést adott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy az IC vonat megállt-e. A sze­mély­vo­nat veze­tő­jé­nek a kijel­ző jelez­te, hogy meg kell áll­nia, ezért tele­fo­non fel­vet­te a kap­cso­la­tot az irá­nyí­tó­val, aki tájé­koz­tat­ta, hogy a másik vonat túl­ha­ladt a meg­ál­lá­si pon­ton. A sze­mély­vo­nat veze­tő­je a vonat­tal nor­mál féke­zés mel­lett, az IC vonat­tól mind­össze négy­száz méter­re állt meg.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a moz­dony­ve­ze­tő­vel és a for­ga­lom­irá­nyí­tó­val szem­ben vas­úti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat, velük szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.