Főoldal » Archív » Vádemelés az élettársát és annak édesanyját rendszeresen bántalmazó szegedi férfival szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2016. óta ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát és annak velük együtt lakó édes­any­ját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott évek óta heti szin­ten agresszí­van lépett fel, szi­dal­maz­ta élet­tár­sa édes­any­ját, mely­nek során a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it törte szét, a szek­rény­sor­ba kést vágott és tett­leg is bán­tal­maz­ta őt. Egy közös ita­lo­zást köve­tő­en tavaly feb­ru­ár­ban ismét szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, ami­kor a vád­lott az élet­tár­sa édes­any­ját az ágy­ról lerán­tot­ta, jobb olda­lát tapos­ni kezd­te, ököl­lel fejen több­ször meg­ütöt­te. Az esz­mé­le­tét vesz­tett sér­tet­tet a für­dő­szo­bá­ba húzta, víz­zel lelo­csol­ta, majd tovább ita­lo­zott. Más­nap a sér­tett nem múló fáj­dal­mai miatt kór­ház­ba került, ahol több­szö­rös bor­da­tö­rés és egyéb súlyos sérü­lé­sek miatt gyógy­ke­zel­ték. A cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben nyo­mo­zás indult, házi őri­ze­tét ren­del­ték el egy másik lakás­ban, majd miu­tán ez meg­szűnt, vissza­köl­tö­zött élet­tár­sá­hoz. Az együtt­élé­sek alatt a vesze­ke­dé­sek és a tett­le­ges­sé­gek min­den­na­pos­sá vál­tak a vád­lott és az élet­tár­sa édes­any­ja között.

A vád­lott 2018. novem­ber 3-án alko­holt fogyasz­tott, majd min­den előz­mény nél­kül élet­tár­sát a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta és egy kést szo­rí­tott a nya­ká­hoz azt ordít­va, hogy meg­öli. Egy, a lakás­ban levő isme­rős kicsa­var­ta a vád­lott kezé­ből a kést, azon­ban a vád­lott vissza­ment a kony­há­ba és egy újabb kés­sel vissza­tér­ve a sér­tett felé indult azt kia­bál­va, hogy meg­öli őt. Az isme­rős ekkor ismé­tel­ten közé­jük állt, ezt a kést is kicsa­var­ta a vád­lott kezé­ből. A vád­lott azon­ban har­mad­szor is vissza­ment a kony­há­ba és egy újabb kés­sel ismé­tel­ten élet­tár­sa felé indult, ame­lyet megint kicsa­var­tak a kezé­ből. A vád­irat sze­rint a sér­tett éle­tét csak az isme­rős több­szö­rös köz­be­lé­pé­se men­tet­te meg.

A vád­lot­tal szem­ben újabb nyo­mo­zás indult emi­att, mely­ben távol­tar­tást ren­del­tek el közte és a sér­tet­tek között, azon­ban ezt meg­szeg­ve vád­lott 3 hét múlva fel­ke­res­te élet­tár­sa édes­any­ját és egy asz­tal­lap­pal több alka­lom­mal fejbe ütöt­te. Az idős­ko­rú, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tú, két bot­tal járó sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ami miatt a köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban levő nőn kopo­nya­mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­ta­ni.

A főügyész­ség a vád­lot­tat kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.