Főoldal » Hírek » Vádemelés az élettársát megkötöző férfi ellen - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség társ­tet­te­sek­ként, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 45 éves férfi és 18 éves, az elkö­ve­tés­kor még fia­tal­ko­rú fia ellen. A fér­fit emel­lett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel is vádol­ja az ügyészség.

A vád sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa viszo­nya 23 év után 2019-ben meg­rom­lott, majd élet­tár­sa kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik fér­fi­val. A vád­lott mind­ezt nem fogad­ta el, maga­tar­tá­sa – szó­ban és tet­tek­ben is – egyre agresszí­vab­bá vált. A másik fér­fit rend­sze­re­sen zak­lat­ta, követ­te, házá­nál figyel­te, fenye­get­te, illet­ve egy alka­lom­mal bán­tal­maz­ta is. Az élet­tár­sát, két közös gyer­me­kük édes­any­ját, folya­ma­to­san meg­aláz­ta, féle­lem­ben tar­tot­ta, bán­tal­ma­zás­sal és az élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te, álta­lá­ban kiseb­bik fiuk, az akkor 17 éves vád­lott jelen­lé­té­ben, aki emi­att egyre inkább támo­gat­ta édes­ap­ja gyű­löl­kö­dő megnyilvánulásait.

A vád­lott 2019 nya­rán isme­ret­len sze­mély­től meg­vá­sá­rolt egy szov­jet gyárt­má­nyú lőfegy­vert táv­cső­vel, hang­tom­pí­tó­val és lősze­rek­kel, melyek tar­tá­sá­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A fegy­ver­rel a prés­há­zuk udva­rán a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat is lőni tanította.

2020. feb­ru­ár 7-én este a két vád­lott meg­ál­la­po­dott abban, hogy „ráijesz­te­nek” a sér­tett­re, ezért a férfi az ott­ho­nuk­ban arc­cal előre egy fotel­ba nyom­ta az élet­tár­sát, majd a keze­it hát­ra­húz­va gyors­kö­tö­ző­vel meg­kö­töz­te a csuk­ló­it, miköz­ben a fia­tal­ko­rú vád­lott lefog­ta az édes­any­ja keze­it. Végül a sér­tett kapá­ló­zá­sa, ellen­ál­lá­sa miatt ki tudott sza­ba­dul­ni, a gyors­kö­tö­ző­ket levág­ta és kime­ne­kült a ház­ból. A vád­lott azzal, hogy fia­tal­ko­rú gyer­me­két vala­mennyi bűn­cse­lek­mény­be bevon­ta, súlyo­san meg­szeg­te a szü­lői fel­ada­tá­ból eredő köte­les­sé­gét, ezzel gyer­me­ke, a fia­tal­ko­rú vád­lott erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tá­sát, a lőfegy­ver és tar­to­zé­kai elkob­zá­sát, míg a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tá­sát és annak ide­jé­re párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét szor­gal­maz­za a Tamá­si Járásbíróságnál.