Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az embercsempész bűnszervezet utóbb elfogott bolgár tagjával szemben

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ún. parn­dor­fi halál­ka­mi­on ügyé­ben nem jog­erő­sen elítélt nem­zet­kö­zi ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet 39 éves bol­gár tag­já­val szem­ben, aki 2015 nya­rán mint­egy három alka­lom­mal anya­gi haszon fejé­ben tevé­ke­nyen segí­tet­te gép­ko­csik rak­te­ré­be zsú­folt határ­sér­tők Auszt­ri­á­ba tör­té­nő továbbszállítását.

A bol­gár férfi rend­sze­res anya­gi haszon fejé­ben 2015 júli­u­sá­tól augusz­tus köze­pé­ig vett részt a hie­rar­chi­zál­tan fel­épí­tett, nem­zet­kö­zi bűnö­zői cso­port tevé­keny­sé­gé­ben. Ez a bűn­szer­ve­zet szer­vez­te és végez­te a nyugat-balkáni útvo­na­lon keresz­tül érke­zett és a szerb-magyar állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon, ún. „sétál­ta­tó” ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel átlé­pő sze­mé­lyek Auszt­ri­á­ba és Német­or­szá­ga tör­té­nő tovább­utaz­ta­tá­sát. A vád­lott Bul­gá­ri­á­ban sofő­rö­ket tobor­zott, őket Magyar­or­szág­ra hozta és a szál­lí­tá­sok során uta­sí­tá­sok­kal látta el, de a szál­lí­tá­sok után járó pénzt is ő adta át részük­re. A vád­lott emel­lett elő­fu­tó­ként is köz­re­mű­kö­dött a magyar­or­szá­gi szál­lí­tá­si útvo­nal biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, ennek során figyel­te a rend­őri jelen­lé­tet és tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot bűntársaival.

A vád­lott­hoz három szál­lí­tás köt­he­tő, ezek mind­egyi­ké­ben éjsza­ka vet­ték fel a zöld hatá­ron át, első­sor­ban Afga­nisz­tán­ból, Szí­ri­á­ból és Irak­ból érke­ző mig­rán­so­kat. Az első szál­lí­tás alkal­má­val a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Doma­szé­ken 18 embert zsú­fol­tak be egy sze­mély­gép­ko­csi utas­te­ré­be és cso­mag­tar­tó­já­ba, majd meg­ál­lás nél­kül vit­ték őket az auszt­ri­ai Nic­kels­dorf­ba. A máso­dik szál­lí­tás során egy kis­te­her­au­tó ablak­ta­lan, vilá­gí­tás nél­kü­li, mint­egy 8 m2-es rak­te­ré­be 24 embert zsú­fol­tak. A vád­lott­hoz köt­he­tő, álta­la elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tott utol­só szál­lí­tás­ra 2015. augusz­tus 22-én került sor, ami­kor egy sze­mély­gép­ko­csi­ban és egy kis­te­her­au­tó­ban össze­sen 40 sze­mélyt vit­tek Németországba.

A zsú­folt­ság okoz­ta moz­gás­kép­te­len­ség, a víz, éle­lem és leve­gő hiá­nya, továb­bá a hőmér­sék­let és a pára­tar­ta­lom növe­ke­dé­se jelen­tős testi, lelki gyöt­rel­met oko­zott a jár­mű­vek­be zsú­folt embereknek.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Emel­lett azt, hogy bűnös gaz­da­go­dá­sa ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­je­nek el vele szem­ben és Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sák ki. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.