Főoldal » Archív » Vádemelés az emberekre lövöldöző férfivel szemben

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben, aki 2018. ápri­lis 16-án, az álta­la bérelt szé­kes­fe­hér­vá­ri lakás abla­ká­ból, egy enge­dély nél­kül tar­tott lég­fegy­ver­rel 5 – köz­tük 4 kis­ko­rú – sér­tett­re cél­zott lövést adott le.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a vád­lott a fenti napon, a dél­utá­ni órák­ban nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket vett be és sze­szes italt fogyasz­tott, majd az álta­la bérelt hete­dik eme­le­ti lakás abla­ká­ból, egy enge­dély nél­kül tar­tott, táv­cső­vel fel­sze­relt lég­pus­ká­ból cél­zott lövést adott le a szem­köz­ti bevá­sár­ló­köz­pont előtt elha­la­dó, az autó­busz­meg­ál­ló irá­nyá­ba gya­log köz­le­ke­dő, illet­ve ott vára­ko­zó 5 sértettre.

A sér­tet­tek közül hár­man könnyű sérü­lést szen­ved­tek, azon­ban vala­mennyi­ük­nél fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis veszélye.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes garáz­da cse­lek­mé­nyét Szé­kes­fe­hér­vár egyik leg­for­gal­ma­sabb cso­mó­pont­já­nál haj­tot­ta végre, amely­nek a köze­lé­ben egész­ség­ügyi és okta­tá­si intéz­mé­nyek, vala­mint bevá­sár­ló­köz­pont talál­ha­tó. Maga­tar­tá­sa a város lakó­i­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kel­tett, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san megzavarta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A ter­helt által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nye­ket a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel ren­de­li büntetni.