Főoldal » Archív » Vádemelés az idős embereket kifosztó személyekkel szemben

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a négy nővel és egy fér­fi­val szem­ben, akik 2017 máju­sá­tól 2019 ápri­li­sá­ig idős embe­re­ket fosz­tot­tak ki, amellyel össze­sen öt és fél mil­lió forint össze­gű kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint a bűn­szö­vet­ség egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló tag­jai elha­tá­roz­ták, hogy az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in idős korú sze­mé­lye­ket keres­nek fel, aki­ket azzal tévesz­te­nek meg, hogy ők a víz­szol­gál­ta­tó alkalmazottai.

A bűn­szö­vet­ség egyik női tagja újsá­gok­ban taka­rí­tás elvég­zé­sé­re ajánl­ko­zott, a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­kel fel­vet­te a kap­cso­la­tot, őket laká­sa­ik­ban fel­ke­res­te, ahol elő­ze­tes terep­szem­lét tar­tott, amely­ről beszá­molt társainak.

A vád­lot­tak huszon­hét sér­tet­tet keres­tek fel, akik­nek a meg­té­vesz­té­se érde­ké­ben hamis fény­ké­pes iga­zol­vá­nyok­kal iga­zol­ták, hogy a víz­mű­vek alkal­ma­zot­tai. Figyel­mü­ket víz­min­ta­vé­te­le­zés lát­sza­tá­val és szó­val tar­tá­suk­kal elte­rel­ték, miköz­ben éksze­re­ket és kész­pénzt vit­tek el tőlük.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó hasz­not az elkö­ve­tők egy­más között elosztották.

Az ügyész­ség a ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást és a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­be­ni kény­szer­in­téz­ke­dés ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.