Főoldal » Archív » Vádemelés az inárcsi családsegítő sérelmére elkövetett emberölés miatt

A Pest Megyei Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki leszúr­ta a csa­lád­se­gí­tőt Inár­cson.

A bűn­ügy vád­lott­ja Inár­cson épí­tett csa­lá­di házat, devi­za alapú hitel­ből. A hitel­vál­sá­got köve­tő­en meg­emel­ke­dett tör­lesz­tő­rész­le­te­ket nem tud­ták meg­fi­zet­ni, vég­re­haj­tá­si eljá­rás indult. A házat elár­ve­rez­ték. A csa­lád­nak 2018 júni­us végé­ig kel­lett kiköl­töz­nie onnan.

A vád­lott 2018 máju­sá­ban jelent­ke­zett az inár­csi önkor­mány­zat­nál, hogy segít­sé­get kér­jen a lak­ha­tá­suk meg­ol­dá­sá­val kap­cso­lat­ban. Ekkor for­dult a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat­hoz is.

A Daba­si Csa­lád és Gyer­mek­jó­lé­ti Szol­gá­lat és Köz­pont inár­csi kiren­delt­sé­gé­nek csa­lád­se­gí­tő­je, egy asszony, a bűn­ügy sér­tett­je 2013 óta dol­go­zott ebben a mun­ka­kör­ben. Több­fé­le módon is meg­pró­bált lak­ha­tá­si lehe­tő­sé­get sze­rez­ni a vád­lott­nak és csa­lád­já­nak, azon­ban nem tudott azon­nal beköl­töz­he­tő átme­ne­ti ott­hont sze­rez­ni szá­muk­ra.

A vád­lott 2018. júli­us 10-én bement a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ba. Ott arról tájé­koz­tat­ták, hogy talál­tak egy helyet, ahova szep­tem­ber­től beköl­töz­het­nek. A lak­ha­tá­su­kat addig kell meg­ol­da­ni­uk. Aznap a fele­sé­ge közöl­te a fér­fi­val, hogy a gyer­me­kek­kel roko­nok­hoz köl­tö­zik.

A vád­lott egész éjjel jár­kált a ház­ban, majd más­nap, 2018. júli­us 11-én reg­gel 8 óra­kor bement a csa­lád­se­gí­tői iro­dá­ba, egyez­tet­ni a sér­tet­tel, aki egye­dül dol­go­zott az épü­let­ben.

Ott vita rob­bant köz­tük, a férfi a tás­ká­já­ból elő­vet­te a kését és nya­kon szúr­ta a nőt. A sér­tett a szú­rá­sok­tól össze­ros­kadt, és rövid idő alatt éle­tét vesz­tet­te.

Ezután a vád­lott átment a közel­ben levő pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ba, ahol beje­len­tet­te, hogy mit tett.

A Pest Megyei Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást.