Főoldal » Archív » Vádemelés az iraki embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az iraki állam­pol­gár­sá­gú, kurd anya­nyel­vű, de olasz tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző fér­fi­val szem­ben, aki magyar bűn­tár­sá­val együtt pró­bált meg mig­rán­so­kat Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, aki iraki állam­pol­gár­sá­gú, kurd anya­nyel­vű, de olasz tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­zik, 2016 augusz­tu­sá­ban álla­po­dott meg egy magyar állam­pol­gár­ral, vala­mint egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­méllyel abban, hogy a szerb-magyar zöld­ha­tár köze­lé­ből ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­ta­nak Buda­pest­re. A meg­ál­la­po­dás sze­rint az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély segít­sé­gé­vel Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Tiszán autó­gu­mik­kal átúsz­ta­tott mig­rán­so­kat a vád­lott­nak és magyar tár­sá­nak Buda­pest­re kel­lett szál­lí­ta­nia annak érde­ké­ben, hogy onnét más ember­csem­pé­szek tovább szál­lít­sák őket Német­or­szág­ba. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en 2016. augusz­tus 5. nap­ján éjjel 3 óra körü­li idő­ben három iraki állam­pol­gárt jut­tat­tak át a fenti mód­szer­rel ille­gá­li­san Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. Ezt köve­tő­en őket a vád­lott irány­mu­ta­tá­sai alap­ján a magyar állam­pol­gár Rösz­ke kül­te­rü­le­tén gép­ko­csi­já­ba fel­vet­te és az autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba indult, de úti­cél­ju­kat nem érték el, mivel a rend­őrök a csen­ge­lei pihe­nő­nél fel­tar­tóz­tat­ták az autót, a benne ülő­ket pedig előállították.

A vád­lott fel­ada­ta a meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a mig­rán­so­kat a hatá­ron átcsem­pé­sző sze­mé­lyek és a magyar állam­pol­gár közöt­ti tele­fo­non tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás és a fel­vé­tel helyé­re tör­té­nő eljut­ta­tás volt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A magyar bűn­társ vonat­ko­zá­sá­ban az eljá­rás koráb­ban elkü­lö­ní­tés­re került és az ő bűnös­sé­gét ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nem jog­erő­sen már megállapította.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.