Főoldal » Archív » Vádemelés az önkormányzati tűzoltóság könyvelőjével szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és huszon­hat rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy nővel szem­ben, aki az önkor­mány­za­ti tűz­ol­tó­ság köny­ve­lő­je­ként egy­részt az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek több, mint negy­ven­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott, más­részt az önkor­mány­zat bank­szám­lá­já­ról több, mint tizen­egy­mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott egy komárom-esztergom megyei város önkor­mány­za­ti tűz­ol­tó­sá­ga köny­ve­lő­je­ként 2012. ápri­lis 1. nap­já­tól 2015. decem­ber 31. nap­já­ig huszon­hat mun­ka­vál­la­ló adó- és járu­lé­kai vonat­ko­zá­sá­ban a tény­le­ge­sen kifi­ze­tett bér­nél ala­cso­nyabb össze­gű mun­ka­bér kifi­ze­tés­érő szóló adó­be­val­lá­so­kat nyúj­tott be az adó­ha­tó­ság­hoz. A beval­lá­sok­ban írt valót­lan ada­tok­kal a szo­ci­á­lis hoz­zá­já­ru­lá­si adó­nem­ben 18.126.460,- Ft., a sze­mé­lyi jövedelemadó-nemben 9.852.665,- Ft., a nyug­díj­já­ru­lék ese­té­ben 6.911.498,- Ft., az egész­ség­biz­to­sí­tá­si járu­lék ese­té­ben 5.874.774,- Ft., beval­lá­sát mulasz­tot­ta el, és csök­ken­tet­te ily módon az álla­mi adó-és járulékbevételt.

A vád­lott a valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lá­sok­kal össze­sen 40.765.397,- Ft  vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

A vád­lott az önkor­mány­za­ti tűz­ol­tó­ság bank­szám­lá­já­ról 2012. janu­ár 1. napja és 2017. júni­us 3. napja között össze­sen 7.795.602,- Ft-ot úgy vett fel a rábí­zott bank­kár­tya hasz­ná­la­tá­val, hogy a fel­vett pénzt eltu­laj­do­ní­tot­ta, ame­lyet azzal lep­le­zett, hogy azt a tűz­ol­tó­ság pénz­tá­ri kiadá­sa­ként adó, és szál­lí­tó tar­to­zás­ként szá­molt el. A vád­lott 2017. janu­ár 1. napja és 2017. júni­us 30. napja között továb­bi 3.650.000,- Ft-ot vett fel bank­kár­tyá­val a tűz­ol­tó­ság bank­szám­lá­já­ról, és tulaj­do­ní­tott el. A bank­kár­tyá­val fel­vett és eltu­laj­do­ní­tott összeg össze­sen: 11.445.602,-Ft.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze 690.403,- Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re, amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két és a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát egy­aránt 3 évben hatá­roz­za meg.