Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az ún. Alstom-ügyben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult dol­go­zó­já­nak köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A Leg­főbb Ügyész­ség által 2016. szep­tem­ber 16-án ügyé­szi nyo­mo­zá­si hatás­kör­be vont és az eljá­rás továb­bi foly­ta­tá­sá­ra a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­get kije­lö­lő bűn­ügy­ben a nyo­mo­zás elren­de­lé­sé­re 2011. janu­ár 3-án került sor, a nyo­mo­zást addig a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda folytatta.

Az OLAF 2012. feb­ru­ár 2-án kez­dett vizs­gá­la­tot az ügy­ben, majd a 2016. novem­ber 28-án kelt aján­lá­sát – amely 2016 decem­be­ré­ben érke­zett a Leg­főbb Ügyész­ség­re – az ebben a tárgy­ban töb­bek között a Magyar­or­szá­gon már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ada­ta­i­ra alapozta.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség met­ró­ko­csik szál­lí­tá­si szer­ző­dé­se­i­vel kap­cso­lat­ban kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást, míg a hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2017. janu­ár 23-án az M4-es metró egyéb szer­ző­dé­se­i­vel kap­cso­lat­ban elren­delt nyo­mo­zást az Alstom cég szer­ző­dé­se­i­re vonat­ko­zó rész elkü­lö­ní­té­se után áttet­te a Fővá­ro­si Főügyészségre.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a fran­cia Alstom cég meg­vá­dolt veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je a BKV által az M2-es és M4-es met­ró­vo­na­la­kat érin­tő jár­mű­be­szer­zés­re 2005 júni­u­sá­ban kiírt köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban az Alstom vezet­te kon­zor­ci­um győ­zel­me érde­ké­ben a köz­be­szer­zé­si eljá­rás ered­mé­nyét befo­lyá­sol­ni képes isme­ret­len sze­mélyt vagy sze­mé­lye­ket mil­li­ós nagy­ság­ren­dű euró átadá­sá­val vesz­te­ge­tett meg. A jog­ta­lan előny 2007 és 2009 évek­ben tör­tént átadá­sa cél­já­ból az Alstom pénz­ügyi for­rá­sá­ból három fik­tív tanács­adói szer­ző­dés meg­kö­té­sé­re került sor a vesz­te­ge­té­si pénz átadá­sá­ban köz­ve­tí­tő sze­re­pet ját­szó dán és oszt­rák gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal, ame­lyek­nek össze­sen 8.463.643 eurót fizet­tek ki.

A veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nyé­hez  tár­sai – a vesz­te­ge­té­si cél tuda­tá­ban – a fik­tív szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­ben, a fik­tív tanács­adók bevo­ná­sá­ban való köz­re­mű­kö­dé­sük­kel nyúj­tot­tak segítséget.

Az ügyész­ség hat sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként az ügy­ben, mind­annyi­an sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, két sze­mély ese­té­ben elkü­lö­ní­tés­re, majd fel­füg­gesz­tés­re került az eljá­rás. A vád­lot­tak között – a két magyar sze­mély mel­lett – egy oszt­rák és egy USA állam­pol­gár is van.