Főoldal » Archív » Vádemelés befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása miatt

Önkor­mány­za­ti kap­cso­lat­ra hivat­koz­va szer­zett meg száz­ez­re­ket, elle­ne és a jog­ta­lan előnyt kifi­ze­tő társa ellen vádat emelt a Fővá­ro­si Főügyészség.

A vád­irat sze­rint egy negy­ven­öt éves férfi 2016-ban azt állí­tot­ta negy­ven­két éves isme­rő­sé­nek, hogy pén­zért, az önkor­mány­zat­nál dol­go­zó állí­tó­la­gos kap­cso­la­ta révén, segít hoz­zá­jut­ni egy XIV. kerü­le­ti, önkor­mány­za­ti tulaj­do­nú lakás­hoz.  A férfi azt mond­ta, hogy a pénz­ből a kap­cso­la­ta is része­sül. Az idő­sebb férfi első­nek 400 ezer forin­tot kért, majd mivel nem kapott pénzt, az aján­la­tát 2017-ben meg­is­mé­tel­te, ekkor azon­ban már 800 ezer forint­ra tar­tott igényt. A fia­ta­labb férfi a kért össze­get át is adta, illet­ve társa kéré­sé­re kitöl­tött egy igény­lő nyilatkozatot.

A befo­lyás­ra hivat­ko­zó férfi a nyi­lat­ko­za­tot nem jut­tat­ta el az önkor­mány­zat­hoz, a lakás meg­szer­zé­se érde­ké­ben nem tett lépé­se­ket, célja csak a pénz meg­szer­zé­se volt. A jog­ta­lan előnyt átadó férfi – mielőtt a ható­ság tudo­mást szer­zett volna a bűn­cse­lek­mény­ről – fel­je­len­tést tett, és az elkö­ve­tés körül­mé­nye­it fel­tár­ta. Az idő­sebb éves férfi 100 ezer forin­tot vissza­adott a másiknak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely­ben a pénzt kérő sze­mélyt befo­lyás üzér­ke­dés vét­sé­gé­vel, a pénzt adó fér­fit befo­lyás vásár­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy akkor is bűn­cse­lek­mény való­sul meg, ha vala­ki nem léte­ző befo­lyás­ra hivat­koz­va kér jog­ta­lan előnyt vagy a kérés után nem tesz sem­mit a befo­lyás érvé­nye­sí­té­se érde­ké­ben. Ilyen­kor az előny adója is bűn­cse­lek­ményt követ el. Ha azon­ban bár­me­lyik elkö­ve­tő – akár a kérő, akár az adó – a bűn­cse­lek­ményt, mielőtt az a ható­ság tudo­má­sá­ra jutott volna, a ható­ság­nak beje­len­ti, és az elkö­ve­tés körül­mé­nye­it fel­tár­ja, bün­te­té­se kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő –külö­nös mél­tány­lást érdem­lő eset­ben mel­lőz­he­tő – lesz.