Főoldal » Hírek » Vádemelés egy, 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy – nem­zet­kö­zi elkö­ve­tői körö­ket kiszol­gá­ló – Magyar­or­szá­gon kiépí­tett bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­já­val, tag­ja­i­val és az elkö­ve­tés­be bevont sze­mé­lyek­kel, össze­sen 70 vád­lot­tal szem­ben, és több­sé­gük ellen fegyház- és bör­tön­bün­te­tést indítványozott. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy jelen­leg 49 éves, izra­e­li állam­pol­gár férfi több évti­ze­de jog­sze­rű­en Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dott. A férfi 2020. előtt, kez­det­ben öt, majd továb­bi három férfi tár­sát bevon­va kiépí­tett egy olyan, alá-fölé ren­delt­sé­gi rend­ben és kons­pi­ra­tí­van műkö­dő szer­ve­ze­tet, amely kül­föl­di bűn­el­kö­ve­tői körök szá­má­ra lehe­tő­vé tette, hogy a bűn­cse­lek­mé­nye­ik­ből szár­ma­zó anya­gi hasz­not rea­li­zál­has­sák és tisz­tá­ra mos­has­sák. Ennek során a bűn­szer­ve­zet tag­jai stró­ma­nok által ala­pí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re nyit­tat­tak euró- és forint­szám­lá­kat, majd eze­ket és az ezek­hez tar­to­zó net­ban­ki eléré­se­ket bocsá­tot­ták a kül­föl­di bűn­el­kö­ve­tői körök ren­del­ke­zé­sé­re a pénz­mo­sás elkövetéséhez.

Egyes vád­lot­tak az irá­nyí­tó férfi felé beszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség­gel és anya­gi fele­lős­ség­gel tar­toz­tak az álta­luk beszer­ve­zett sze­mé­lyek tevé­keny­sé­gé­ért. Elő­for­dult, hogy egyes stró­ma­nok a bank­szám­lá­kon bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se foly­tán jóvá­írt össze­gek egy részét maguk­nak sze­rez­ték meg és a bűn­szer­ve­zet tag­jai felé nem szá­mol­tak el. Ilyen­kor az izra­e­li vád­lott a tár­sai részé­re fize­tett jut­ta­tás­ból eze­ket az össze­ge­ket levon­ta, és tár­sa­i­nak kom­pen­zá­ci­ó­ként meg­ha­tá­ro­zott mennyi­sé­gű, pénz­mo­sás­ra hasz­nál­ha­tó bank­szám­lát kel­lett a ren­del­ke­zé­sé­re bocsátaniuk.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben tele­fo­non több eset­ben tit­kos, kódolt nyel­ven kom­mu­ni­kál­tak, vala­mint az álta­luk hasz­nált tele­fon­szá­mok­nak jel­lem­ző­en nem ők vol­tak az elő­fi­ze­tői, a tele­fon­szá­ma­i­kat rend­sze­re­sen cse­rél­ték. A bűn­szer­ve­zet tag­jai a bank­szám­la­nyi­tá­sok­hoz olyan SIM kár­tyá­kat vásá­rol­tak, melyek valós hasz­ná­lói nem azo­no­sít­ha­tók, és a stró­ma­nok­nak ezek­hez a kár­tyák­hoz tar­to­zó tele­fon­szá­mo­kat kel­lett meg­ad­ni­uk a bank­szám­la­nyi­tás során. A bűn­szer­ve­zet a lebu­kás veszé­lyé­nek mini­ma­li­zá­lá­sa érde­ké­ben kiemelt figyel­met for­dí­tott arra is, hogy min­den meg­nyi­tott céges bank­szám­lá­hoz más-más tele­fon­szám tartozzon.

Az elkö­ve­tők a cse­lek­mé­nyük­kel több mint 3 mil­li­árd 240 mil­lió forint tisz­tá­ra mosá­sá­hoz nyúj­tot­tak segítséget.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­já­val és 69 tár­sá­val szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, a vád tár­gya bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen jelen­tős érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás, közokirat-hamisítás és más bűn­cse­lek­mé­nyek. A főügyész­ség 34 vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, emel­lett több vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett börtön-, vala­mint ezek mel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zás során biz­to­sí­tott vagyon, pénz, bank­szám­lák, jár­mű­vek és ingat­la­nok elkobzását.

Az elkö­ve­tés­ben részt vett az irá­nyí­tó férfi két fia is, őket nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kere­si a rendőrség.

Az ügy­ben 7 vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, egy ter­helt más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­ban kiadott, a vagyon-visszaszerzésre fókusz­á­ló, a biz­to­sí­tott vagyon egy részét bemu­ta­tó, vide­ót és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-gazdasagi-nyomozoi-31-milliard-bunos