Főoldal » Archív » Vádemelés egy albán heroincsempész ellen Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy huszon­egy éves albán férfi ellen, aki 2017 októ­be­ré­ben egy átala­kí­tott autó­ban hero­int akart Albá­ni­á­ból Magyar­or­szá­gon át Olasz­or­szág­ba csem­pész­ni, de a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen elfogták.

A vád sze­rint 2017 októ­be­ré­ben, Albá­ni­á­ban, isme­ret­len sze­mé­lyek meg­kér­ték a vád­lot­tat, hogy a saját autó­já­val csem­pésszen kábí­tó­szert Olasz­or­szág­ba, ami­ért 1500 eurót ígér­tek neki. Az anya­gi gon­dok­kal küzdő vád­lott elvál­lal­ta a fel­ada­tot és a gép­ko­csi­ját át is adta két isme­ret­len meg­bí­zó­já­nak, hogy elrejt­sék benne a drogot.

Ami­kor a vád­lott a kábí­tó­szer­rel meg­ra­kott autó­ját vissza­vet­te, a meg­bí­zói egy kéz­zel írott lapon még az útvo­na­lat is meg­ad­ták neki, ame­lyet követ­ve Olasz­or­szág­ba kel­lett volna szál­lí­ta­nia a drogot.

A vád­lott 2017. októ­ber 25-én indult el Albá­ni­á­ból, azon­ban Olasz­or­szá­got már nem érte el. A szerb-magyar határ­át­ke­lő­nél 2017. októ­ber 26-án haj­nal­ban a vám­vizs­gá­la­tot végző pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták a dro­got. Az autó alján kiala­kí­tott rej­tek­hely­ről össze­sen húsz tégla alakú cso­mag került elő, amit a pénz­ügy­őrök lefoglaltak.

A húsz cso­mag­ból közel tíz kg hero­in került elő, ami­nek ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A magyar ható­sá­gok az albán drog­csem­pészt őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A vád­lott­nak volt egy úti­tár­sa is, de ő nem tudott az autó­ba rej­tett kábítószerről.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szem­ben. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­za a lefog­lalt drog, vala­mint az átala­kí­tott gép­ko­csi elkob­zá­sát is. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.