Főoldal » Archív » Vádemelés egy békéscsabai halálos baleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 71 éves oros­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki 2016 novem­ber végén Békés­csa­ba kül­te­rü­le­tén elő­zés köz­ben fron­tá­li­san ütkö­zött egy moto­ros­sal, aki a hely­szí­nen meg­halt.

A vád­lott 2016. novem­ber 21-én dél­után autó­val köz­le­ke­dett a 47-es számú főúton, Békés­csa­ba lakott terü­le­tén kívül, Békés­csa­ba felől Telek­ge­ren­dás irá­nyá­ba 87 km/óra sebes­ség­gel. A vád­lott előtt, vele azo­nos irány­ban, a menet­irány sze­rin­ti jobb szél­re húzód­va egy mun­ka­gép haladt. A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ sza­bá­lyát, és úgy kezd­te meg a mun­ka­gép elő­zé­sét, hogy nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, és autó­já­val neki­üt­kö­zött az előt­te hala­dó jármű bal hátsó sar­ká­nak. Az ütkö­zés miatt a vád­lott gép­ko­csi­ja átsod­ró­dott a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, és ott össze­üt­kö­zött a neki szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő motor­ke­rék­pár­ral. A bal­eset követ­kez­té­ben a moto­ros olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A vád­lott és utasa súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 400.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.