Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Vádemelés egy bolti lopásokat elkövető férfi ellen- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye-VIDEÓVAL

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki egy üzlet­lánc több győri üzle­té­ből lopott tisz­tál­ko­dó esz­kö­zö­ket és élelmiszereket.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 25 éves férfi 2020 augusz­tu­sá­ban ugyan­azon a napon, három­ne­gyed óra elté­rés­sel pró­bált egy üzlet­lánc két győri üzle­té­ből élel­mi­sze­re­ket és tisz­tál­ko­dó esz­kö­zö­ket ellop­ni, azon­ban a biz­ton­sá­gi őrök a kame­rák fel­vé­te­le­in követ­ték, hogy mit csi­nál és fel­tar­tóz­tat­ták, ami­kor távoz­ni akart.

A vád­lott egy hét múlva egy har­ma­dik üzlet­ben lopott édes­sé­get és üdí­tőt, amit az áru­ház terü­le­tén el is fogyasz­tott, tet­ten­érés­kor nem tudta kifi­zet­ni a termékeket.

A vád­lott a lopá­sok­kal össze­sen 12 570 forint kárt oko­zott, ami a lopott áruk vissza­vé­te­lé­vel – az elfo­gyasz­tott ter­mé­kek kivé­te­lé­vel – megtérült.

A koráb­ban már bün­te­tett vád­lott ellen üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyészség.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.