Főoldal » Archív » Vádemelés egy folyamatosan dühöngő pécsi férfi ellen - FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­rend­be­li garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki 2018. tava­szán több­ször ittas álla­pot­ban dühön­gött, rongált. 

2018. már­ci­u­sá­ban a férfi ittas álla­pot­ban össze­ve­szett élet­tár­sá­val, mely­nek során düh­ro­ha­mot kapott és miköz­ben han­go­san kia­bált, bérelt laká­suk beren­de­zé­si tár­gya­it, búto­ra­it össze­tör­te. A vád­lott a lakás szoba ajta­ját kitör­te, a szek­ré­nyek ajta­ja­it lesza­kí­tot­ta, majd az erkély vas­há­lós üve­ge­zé­sét kirúg­ta. Ezt köve­tő­en a férfi a lakás­ból a lépő­cső­ház­ba ment, és mivel az élet­tár­sa az ajtót belül­ről bezár­ta, a vád­lott a bejá­ra­ti ajtót több­ször meg­rúg­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az ajtó beszakadt.

A vád­lott a lép­cső­ház­ban tovább han­gos­ko­dott, kia­bált, majd miu­tán ész­lel­te, hogy az egyik lakó a saját laká­sá­ból figye­li, ezért ezen lakás bejá­ra­ti ajta­já­ba bele­rú­gott, majd laká­sá­ba vissza­ment, ahol magá­hoz vett egy sza­mu­ráj kar­dot, és azzal több­ször a szom­széd ajta­já­ra ütött.

2018. ápri­li­sá­ban a férfi ittas álla­pot­ban ment a laká­sá­hoz köze­li sörö­ző­be, ahol továb­bi alko­holt fogyasz­tott, majd miu­tán élet­tár­sá­val tele­fo­non össze­ve­szett, a sörö­ző­ben kitett asz­talt az utcá­ra hajította.

Néhány nap­pal később a férfi ismét meg­je­lent ittas álla­pot­ban a sörö­ző­ben, ahol fél­mez­te­le­nül ordi­bált, agresszí­ven visel­ke­dett, majd a sörö­ző előtt talál­ha­tó sze­me­tes­edényt az ital­bolt előt­ti útra dobta, és a sze­me­tes­ben lévő sze­me­tet kiszórta.

A férfi cse­lek­mé­nye töb­bek között fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, vele szem­ben az ügyész­ség 2018. feb­ru­ár­já­ban hason­ló cse­lek­mény miatt emelt vádat.