Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Vádemelés egy gyulai halálos baleset ügyében -a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 58 éves eleki nővel szem­ben, aki 2018 feb­ru­ár­já­ban Gyula és Elek között sze­mély­au­tó­val oko­zott halá­los kime­ne­te­lű köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet.

A nő 2018. feb­ru­ár 7-én 8 óra előtt egy sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett a 4444-es számú úton, Elek felől Gyula irá­nyá­ba 76-77 km/óra sebes­ség­gel. A nő által veze­tett autó nem felelt meg a köz­úti köz­le­ke­dés­ben való rész­vé­tel műsza­ki köve­tel­mé­nye­i­nek az elté­rő min­tá­za­tú gumi­ab­ron­csok miatt: az első ten­ge­lyén lévő kere­kek­re sze­relt gumi­ab­ron­csok 4 évsza­kos, míg a hátsó kere­ke­i­re sze­relt gumi­ab­ron­csok nyári min­tá­za­tú­ak vol­tak, és ez a hiá­nyos­ság oko­za­ti össze­füg­gés­ben áll a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­vel. Az út 5 km útszel­vé­nyé­ben, egy balra ívelő útka­nya­ru­lat előtt „Figye­lem, bal­eset­ve­szé­lyes útsza­kasz”, „csú­szós úttest 1 km kiegé­szí­tés­sel” „veszé­lyes útka­nya­ru­lat balra”, „60 km/óra sebes­ség­kor­lá­to­zás” jel­ző­táb­lák vol­tak kihe­lyez­ve. Ennek elle­né­re a ter­helt az útka­nya­ru­lat­ba nem az útvi­szo­nyok­nak, illet­ve az álta­la veze­tett gép­ko­csi műsza­ki álla­po­tá­nak meg­fe­le­lő sebes­ség­gel haladt be; gép­ko­csi­já­val meg­csú­szott, sod­ród­va áttért a menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ba, s ott össze­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­val.

A bal­eset követ­kez­té­ben a ter­helt mel­lett ülő 60 éves házas­tár­sa súlyos, az élet­tel össze nem egyez­tet­he­tő sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.  A bal­eset­ben vét­len sze­mély­au­tó akkor 58 éves veze­tő­je 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szen­ve­dett és mara­dan­dó fogya­té­kos­ság is kiala­kult nála, utasa 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a ter­helt maga 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nőt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült 650 000 Ft-ot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.