Főoldal » Archív » Vádemelés egy gyulai vonatbaleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett  vét­ség, vala­mint köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 42 éves két­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki sze­mély­gép­ko­csi­já­val 2018. júli­us ele­jén Gyula kül­te­rü­le­tén egy vonat­tal ütközött.

A vád­lott 2018. júli­us 03-án a kora esti órák­ban egy sze­mély­gép­ko­csi­ból és a hozzá kap­csolt után­fu­tó­ból álló jár­mű­sze­rel­vényt vezet­ve köz­le­ke­dett Gyula kül­te­rü­le­tén egy föld­úton, az ún. Gás­pár úton a 44. számú főút felől a Bice­re tanyák irá­nyá­ba. A gép­ko­csi jobb első ülé­sén utas­ként tar­tóz­ko­dott a vád­lott édes­any­ja. A vád­lott figyel­met­len­sé­gé­ből kifo­lyó­lag egy szint­be­li vas­úti keresz­te­ző­dés­nél a biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ba úgy haladt be, hogy nem győ­ző­dött meg arról, misze­rint a vas­úti pályán közlekedik-e vas­úti jármű, emi­att össze­üt­kö­zött a neki jobb­ról érke­ző sze­mély­vo­nat­tal. A vonat veze­tő­je féke­zést alkal­ma­zott. A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­ko­csi utasa súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és mind­két jármű megrongálódott.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 39. § (4) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ra jár­mű­vel csak abban az eset­ben sza­bad ráhaj­ta­ni, ha a veze­tő­je meg­győ­ző­dött arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű egyik irány­ból sem köz­le­ke­dik, és a (2) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott folya­ma­tos átha­la­dás­ra lehe­tő­ség van.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel, vala­mint köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.