Főoldal » Archív » Vádemelés egy hódmezővásárhelyi nővel szemben, aki elhanyagolta lánya betegségét

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki 18 éves lánya fer­tő­zé­ses beteg­sé­gét elha­nya­gol­va veszé­lyez­tet­te a kis­ko­rú egészségét.

A vád­irat sze­rint a helyi járá­si hiva­tal gyám­ügyi osz­tá­lya 2015-ben véde­lem­be vette a vád­lott lányát, aki­nél a 2016. nya­rán elvég­zett kli­ni­kai és labo­ra­tó­ri­u­mi vizs­gá­la­tok fer­tő­zé­ses beteg­sé­ge­ket iga­zol­tak. A gon­do­zó inté­zet tele­fo­non fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, hogy gyer­me­ké­vel együtt a szak­ren­de­lé­sen jelen­jen meg. A vád­lott ennek első alka­lom­mal ele­get is tett, rész­le­tes tájé­koz­ta­tást kapott a gyer­mek beteg­sé­gé­nek ter­mé­sze­té­ről és a keze­lés nél­kül magá­ra és a kör­nye­ze­té­re kiha­tó követ­kez­mé­nyek­ről. A tájé­koz­ta­tás elle­né­re a nő és gyer­me­ke nem jelent meg a követ­ke­ző keze­lé­sen. Az egész­ség­ügyi intéz­mény tele­fo­non és aján­lott levél­ben több alka­lom­mal is fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat és lányát, hogy vegye­nek részt a keze­lé­se­ken. Mivel nem jelen­tek meg, az egész­ség­ügyi intéz­mény jel­zés­sel élt a járá­si tisz­ti­fő­or­vos felé, aki hatá­ro­za­tá­val 2016. novem­be­ré­ben elren­del­te, hogy a kis­ko­rú vegyen részt orvo­si vizs­gá­la­ton. A helyi gyám­ügyi osz­tály emel­lett tele­fo­non fel­hív­ta őket és újabb hatá­ro­za­to­kat adott ki. A 2016. augusz­tus 30-a óta ismét­lő­dő fel­hí­vá­sok­nak a vád­lott 2016. novem­ber 24. nap­ján ele­get tett. Ekkor újabb tájé­koz­ta­tást kap­tak a beteg­ség­ről, a keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos eljá­rás­ról és köte­le­zett­sé­ge­ik­ről. Ezen alka­lom­mal a keze­lés meg­kez­dé­sé­re is sor került, azon­ban a vád­lott és lánya ezt köve­tő­en 2017. már­ci­u­sá­ig, ismé­telt több­szö­ri fel­hí­vás elle­né­re  sem jelent meg a fer­tő­ző beteg­ség gyó­gyí­tá­sá­val kap­cso­la­tos ellá­tás igény­be­vé­te­lé­re. A vád­lott koráb­ban több­ször meg­ígér­te, hogy a keze­lés foly­ta­tá­sa érde­ké­ben gyer­me­ké­vel a gon­do­zó­ban meg­je­le­nik, azon­ban ennek soha nem tett eleget.

A vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val 2016 nyara és 2017 már­ci­u­sa közöt­ti idő­szak­ban nem tett ele­get a kis­ko­rú gon­do­zá­sa köré­ben elvár­ha­tó mini­má­lis köve­tel­mé­nyek­nek, mivel nem gon­dos­ko­dott lánya gyer­mek­or­vo­si vizs­gá­la­to­kon és keze­lé­se­ken való rész­vé­te­lé­ről. Ezzel súlyos mér­ték­ben veszé­lyez­tet­te a gyer­mek testi fej­lő­dé­sét, figye­lem­mel arra is, hogy a fer­tő­zé­ses gyul­la­dás súlyos szö­vőd­mé­nyek­hez, orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban akár halál­hoz is vezethet.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.