Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy internetes csalóval szemben

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt emelt vádat egy 37 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki az inter­net­re fel­tett valót­lan hir­de­té­sek­kel csap­ta be az arra jelentkezőket.

A vád­irat sze­rint a férfi 2014 júni­u­sá­ban regiszt­rál­ta magát egy inter­ne­tes por­tá­lon, ahol mobil­te­le­fo­no­kat, vala­mint külön­bö­ző szá­mí­tás­tech­ni­kai ter­mé­ket hir­de­tett meg eladás­ra illet­ve cse­ré­re. A hir­de­té­sé­re jelent­ke­zők­nek az élet­tár­sa nevén lévő, tény­le­ge­sen azon­ban az álta­la hasz­nált bank­szám­la­szá­mot adta meg az uta­lás­hoz. A vásár­lók bizal­má­nak meg­ala­po­zá­sá­hoz mind a saját, mind pedig az élet­tá­rá­sá­nak a nevét „dr.” elő­tag­gal egé­szí­tet­te ki.

A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző egyik vevő a vád­lot­tól egy szá­mí­tó­gép­há­zat kívánt meg­ven­ni, mely­nek ellen­ér­té­ke­ként az elkö­ve­tő által meg­adott bank­szám­lá­ra 15 450 forin­tot utalt át. A meg­vá­sá­rolt szá­mí­tó­gép­há­zat a vád­lott azon­ban nem küld­te el a részé­re, és a vétel­árat sem fizet­te vissza, azt egy bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­ból fel­vet­te és azt jog­ta­la­nul eltulajdonította.

Az elkö­ve­tő egy másik sér­tet­tel abban egye­zett meg, hogy mobil­te­le­fon­ja­i­kat elcse­ré­lik és a sér­tett ezen felül még 22 000 forin­tot utal át a vád­lott által meg­adott bank­szám­lá­ra. A gya­nút­lan férfi a cse­ré­re szánt mobil­te­le­fon­ját pos­tán elküld­te a vád­lott­nak, vala­mint átutal­ta a külön­bö­ze­tet is a részé­re. A vád­lott azon­ban az ígért tele­font nem küld­te el a sér­tett­nek, a pénzt sem küld­te vissza neki, sőt a tőle kapott mobil­te­le­font is megtartotta.

A vád­lott a sér­tet­te­ket egy ideig azzal hite­get­te, hogy a meg­egye­zés sze­rin­ti áru­cik­ke­ket elkül­di részük­re, majd pedig tel­je­sen elér­he­tet­len­né vált számukra.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sét indítványozta.