Főoldal » Archív » Vádemelés egy kerékpárost üldöző autós ellen

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 33 éves veszp­ré­mi fér­fi­val szem­ben, aki 2017 már­ci­u­sá­ban gép­ko­csi­já­val egy elő­ző­leg az autó­já­nak hajtó kerék­pá­rost pró­bált meg­ál­lí­ta­ni, aki emi­att a bicik­li­vel elesett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a késő esti órák­ban gép­ko­csi­já­val Veszp­rém bel­vá­ro­sá­ban a jár­dán par­kolt, ami­kor az ittas sér­tett kerék­pár­já­val az autó­nak neki­ment, és a bal olda­li vissza­pil­lan­tó tük­röt letör­te. A vád­lott ész­re­vet­te a tör­tén­te­ket, és szólt a kerék­pá­ros­nak, hogy ren­dez­zék a prob­lé­mát. A férfi, bár az oko­zott kár­ral tisz­tá­ban volt, elhaj­tott a hely­szín­ről.

A vád­lott előbb gya­lo­go­san, majd gép­ko­csi­já­val követ­te a sér­tet­tet, akit a közel­ben utol­ért, és a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li jár­dá­ra hajt­va pró­bált meg­ál­lí­ta­ni. A jár­dá­ra fel­hajt­va az autót jobb­ra kor­má­nyoz­ta, minek követ­kez­té­ben a kerék­pá­ros a járda mel­let­ti tám­fal­nak ütkö­zött és elesett. A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént.