Főoldal » Hírek » Vádemelés egy kolumbiai drogmaffiához köthető, 46 milliárdos pénzmosási ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy nem­zet­kö­zi drog­kar­tell meg­bí­zá­sá­ból, Magyar­or­szá­gon kiépí­tett bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­já­val, vala­mint 19 tár­sá­val szem­ben, akik - a vád sze­rint - Kolum­bi­á­ból szár­ma­zó, majd Nyugat-Európában érté­ke­sí­tett kábí­tó­sze­rek után befolyt, össze­sen 46 mil­li­árd forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban vet­tek részt. 

A vád­irat sze­rint egy kolum­bi­ai bűn­szer­ve­zet tag­jai annak érde­ké­ben, hogy a főként Nyugat-Európában ter­jesz­tett kábí­tó­sze­rek - első­sor­ban koka­in - keres­ke­del­mé­ből szár­ma­zó pén­zek bűnös ere­de­tét lep­lez­zék, 2006 után meg­egyez­tek az ügy fő vád­lott­já­val, az 1980-as évek­től Magyar­or­szá­gon élő, Buda­pes­ten lete­le­pe­dett viet­ná­mi állam­pol­gár­ral, hogy anya­gi haszon elle­né­ben segít­sé­get nyújt nekik a drog­pén­zek „tisz­tá­ra mosásában”.

Ennek meg­fe­le­lő­en, a viet­ná­mi férfi 2007. és 2014. között egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet épí­tett ki és működ­te­tett, amely­nek célja és fel­ada­ta az volt, hogy a kolum­bi­ai drog­ke­res­ke­de­lem­ből szár­ma­zó bűnös pénzt külön­bö­ző euró­pai orszá­gok­ból össze­gyűjt­sék, rejt­ve Magyar­or­szág­ra szál­lít­sák, majd banki szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­lé­vel tisz­tá­ra mossák.

A kolum­bi­ai meg­bí­zók­kal kizá­ró­lag a viet­ná­mi vád­lott tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, és az álta­luk adott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en járt el. A vád­lott a bűn­szer­ve­zet­be köz­ve­tí­tő­ket, illet­ve raj­tuk keresz­tül futá­ro­kat, és befi­ze­tést tel­je­sí­tő sze­mé­lye­ket vont be, anya­gi haszon ígéretével.

A vád­lott irá­nyí­tá­sa sze­rint kül­föld­re kikül­dött futá­rok a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó, nagy össze­gű euró és dol­lár kész­pénz­cso­ma­go­kat, első­sor­ban Hol­lan­di­á­ból, Bel­gi­um­ból, Német­or­szág­ból és Spa­nyol­or­szág­ból, kife­je­zet­ten rej­tett szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott személy- és teher­gép­jár­mű­vek­ben szál­lí­tot­ták Magyar­or­szág­ra. A Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott pénz­össze­get a futá­rok átad­ták a köz­ve­tí­tők­nek, akik azt átszá­mol­ták, végül a bűn­szer­ve­zet – rész­ben más – tag­jai Magyar­or­szá­gon és Szlo­vá­ki­á­ban bank­szám­lá­kat nyi­tot­tak, ame­lyek­re a pénzt befi­zet­ték, majd onnan távol-keleti cégek szám­lá­i­ra utal­ták tovább.

Az ügy­nek össze­sen 20 vád­lott­ja van, a bűn­szer­ve­zet viet­ná­mi irá­nyí­tó­ja mel­lett 19 magyar állam­pol­gár, akik a vád sze­rint az erre a célra meg­nyi­tott bank­szám­lák­ra pénz­be­fi­ze­té­se­ket tel­je­sí­tet­tek, illet­ve ese­ten­ként köz­re­mű­köd­tek a tovább­uta­lás­ban is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet viet­ná­mi irá­nyí­tó­já­val és tár­sa­i­val szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen nagy érté­ket meg­ha­la­dó érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely­ben vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A főügyész­ség emel­lett a viet­ná­mi vád­lott ese­té­ben Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő hatá­ro­zott idejű kiuta­sí­tás­ra, a többi vád­lot­tal szem­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az üggyel szo­ros össze­füg­gés­ben, a bűn­szer­ve­zet más tag­ja­i­val szem­ben koráb­ban már vádat emelt. A vád­eme­lés­ről szóló ügyész­sé­gi köz­le­mény, vala­mint az azóta szü­le­tett jog­erős íté­let­ről szóló bíró­sá­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ke­ken olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/18-milliard-forintos-penzmosasi-ugyben-emelt-vadat-a-fovarosi-fougyeszseg/