Főoldal » Hírek » Vádemelés egy kontár gázszerelővel szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki két­na­pos csőhálózat-építői tan­fo­lyam­mal, szak­kép­zett­ség nél­kül sze­relt fel egy gáz­ka­zánt úgy, hogy ezzel a meg­ren­de­lő éle­tét veszély­nek tette ki.

A vád sze­rint az ere­den­dő­en bútor­asz­ta­los férfi magát gáz- és kazán­sze­re­lő­nek kiad­va vál­lal­ta el egy szent­gá­li ház meg­hi­bá­so­dott kazán­já­nak cse­ré­jét. A munka elvég­zé­sé­hez jogo­sult­ság­gal nem ren­del­ke­ző vád­lott hasz­nált gáz­ka­zánt vitt a cse­ré­hez, melyet enge­dé­lye­zett épü­let­gé­pé­sze­ti terv nél­kül, a koráb­bi­tól elté­rő hely­re sze­relt. Miu­tán nem tudta üzem­be helyez­ni, fel­aján­lot­ta, hogy új kazánt vásá­rol, és erre 200 000 forin­tot kért a meg­ren­de­lő­től, aki gya­nút­la­nul ki is fizet­te az össze­get. A vád­lott azon­ban az új helyett 25 000 forin­tért egy hasz­nált beren­de­zést vett, s azt helyez­te üzem­be.

A szak­sze­rűt­le­nül és sza­bály­ta­la­nul fel­sze­relt kazán miatt a leve­gő szén­mon­oxid és szén­di­oxid tar­tal­ma meg­nőtt a helyi­ség­ben, de a lakó sze­ren­csé­jé­re a kazán füst­gáz­ter­mosz­tát­ja leál­lí­tot­ta a műkö­dést. A vád­lot­tat a meg­ren­de­lő vissza­hív­ta, aki a kazán füstgáz-elvezetési zava­rát jelző hiba­üze­ne­tet kiik­tat­ta, és a beren­de­zést ugyan­olyan sza­bály­ta­la­nul ismét üzem­be helyez­te. A kazán beépí­tett biz­ton­sá­gi rend­sze­re sze­ren­csé­re ekkor is köz­be­lé­pett, és újra meg­óv­ta a sér­tett éle­tét. A meg­ren­de­lő ezek után már nem érte el a vád­lot­tat, gáz­sze­re­lő mes­tert hívott, aki a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat ész­lel­ve érte­sí­tet­te a gáz­szol­gál­ta­tót, mely­nek jel­zé­sé­re a kataszt­ró­fa­vé­de­lem ille­té­kes mun­ka­tár­sai hely­szí­ni vizs­gá­la­tot tar­tot­tak, és a gáz­ka­zán égés­ter­mék elve­ze­tő rend­sze­rét élet­ve­szé­lyes­nek minő­sí­tet­ték és meg­til­tot­ták annak hasz­ná­la­tát.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, emel­lett a gáz- és kazán­sze­re­lő fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő vég­le­ges eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak. A fér­fi­nak egy, a kőmű­ves mun­ká­kat végző segí­tő­je is volt, aki társa kép­zet­len­sé­gé­ről ugyan nem tudott, de a sér­tett kazán­vá­sár­lás kap­csán tör­tént meg­té­vesz­té­sé­ről igen, sőt a „haszon­ban” is része­sült. Ezért őt az ügyész­ség a csa­lás­hoz nyúj­tott bűn­se­gé­di elkö­ve­tés­sel vádol­ta meg, és vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Mind­két fér­fi­val szem­ben indít­vá­nyoz­ta továb­bá a csa­lás­sal szer­zett összeg elkob­zá­sát.