Főoldal » Hírek » Vádemelés egy kormányhivatalban elkövetett korrupciós cselekmények miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által hiva­ta­li köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 70 sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy buda­pes­ti férfi – aki egy kor­mány­hi­va­tal­ban műsza­ki enge­dé­lye­zé­si refe­ren­si mun­ka­kör­ben, később osz­tály­ve­ze­tő­ként dol­go­zott – 2014 és 2018 szep­tem­be­re között tár­sa­i­val rend­sze­re­sen köve­tett el vesz­te­ge­té­si cselekményeket.

A vád­lott fel­ada­tai közé tar­to­zott a  gép­jár­mű­vek átala­kí­tá­sá­nak és össze­épí­té­sé­nek műsza­ki enge­dé­lye­zé­se, vala­mint a jár­mű­vek idő­sza­kos műsza­ki ellen­őr­zé­sé­vel fog­lal­ko­zó megyei vizs­gá­ló állo­má­sok sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei meg­lé­té­nek rend­sze­res ható­sá­gi ellenőrzése. 

A vád­lott szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya alatt a veze­té­se alatt álló osz­tály ügye­i­ben ügy­fél­ként sze­rep­lő sze­mé­lyek­kel kötött meg­ál­la­po­dás alap­ján pén­zért, soron kívü­li és ked­ve­ző elbí­rá­lást biz­to­sí­tott, vala­mint hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, a vizs­ga­ál­lo­má­sok kép­vi­se­lő­it előre tájé­koz­tat­ta a ter­ve­zett ellen­őr­zé­sek időpontjáról.

A vád­irat sze­rint ezen ható­sá­gi ellen­őr­zé­sek során a vizs­gá­ló állo­más kép­vi­se­lői – az ellen­őr­zés „jóin­du­la­tú” lefoly­ta­tá­sa érde­ké­ben –, az ellen­őr­ként dol­go­zó továb­bi kilenc vád­lott­nak is rend­sze­re­sen jut­tat­tak készpénzt.

A vád­lot­tak – a hat sze­mélyt érin­tő letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sét köve­tő­en – sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, közü­lük töb­ben beis­me­rő val­lo­mást tet­tek. Hiva­ta­li jog­vi­szo­nya már egyi­kük­nek sem áll fenn.

A vád­irat­ban az ügyész­ség – egye­bek mel­lett – arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­jen 43 vád­lot­tat letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, és ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást azon ter­hel­tek ese­té­ben, akik a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során gazdagodtak.