Főoldal » Archív » Vádemelés egy orosházi halálos baleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 57 éves kasza­pe­ri fér­fi­val szem­ben, aki 2017 decem­be­ré­ben Oros­há­za kül­te­rü­le­tén féke­zés nél­kül ütött el egy motorost.

A vád­lott 2017. decem­ber 12-én haj­na­li 5 óra 40 perc körü­li idő­pont­ban a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett a 4428-as számú úton, Oros­há­za lakott terü­le­tén kívül, Kasza­per felől Oros­há­za irá­nyá­ba kb. 94 km/óra sebes­ség­gel. A vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te az előt­te, vele azo­nos irány­ban az úttest menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li szé­lé­től 1,5 méter­re segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral kb. 49 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő sér­tet­tet, így neve­zett­nek hátul­ról, féke­zés nél­kül neki­üt­kö­zött. A sér­tett az éjsza­kai, jó látá­si viszo­nyok mel­lett 100 méter­ről már lát­ha­tó volt. A vád­lot­ti és a sér­tet­ti jármű közöt­ti sebes­ség­kü­lönb­ség­re, illet­ve a sér­tett lát­ha­tó­sá­gá­ra tekin­tet­tel a bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a vád­lott a jár­mű­vét nagyon enyhe las­sí­tó féke­zés alkal­ma­zá­sa mel­lett a sér­tett által veze­tett segéd­mo­to­ros kerék­pár sebes­sé­gé­re las­sít­ja le. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos agy- és kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ban, 2017. decem­ber 27-én elhalálozott.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 26. § (4) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint a jármű sebes­sé­gét a sebes­ség­ha­tá­ron belül úgy kell meg­vá­lasz­ta­ni, hogy a veze­tő jár­mű­vét meg tudja állí­ta­ni az álta­la belá­tott távol­sá­gon belül és min­den olyan aka­dály előtt, mely­re az adott körül­mé­nyek között szá­mí­ta­nia kell.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 400.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás az Oros­há­zi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.