Főoldal » Hírek » Vádemelés egy Pest megyei műszaki vizsgaállomáson történt vesztegetési ügyben - videóval és fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 50 sze­mély ellen a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint a Pest Megyei Kor­mány­hi­va­tal köz­le­ke­dé­si ható­sá­gi fel­ada­to­kat ellá­tó vizs­ga­ál­lo­má­sán kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zó négy vizs­ga­biz­tos és két pénz­tá­ros a jár­mű­vek műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sa, a vizs­ga­szer­ve­zés és egyéb admi­niszt­ra­tív fel­ada­ta­ik ellá­tá­sa során – beosz­tá­su­kat fel­hasz­nál­va, a 2003-as nyi­tást köve­tő­en rövid idő­vel –, kor­rup­ci­ós rend­szert ala­kí­tot­tak ki annak érde­ké­ben, hogy jog­ta­la­nul rend­sze­res jöve­de­lem­hez jussanak.

A jár­mű­vek köz­úti köz­le­ke­dés­sel kap­cso­la­tos ható­sá­gi eljá­rá­sa­i­ban meg­ha­tal­ma­zott­ként rend­sze­re­sen eljá­ró ügy­in­té­zők, az eljá­rá­sok­kal érin­tett jár­mű­vek szá­má­hoz iga­zo­dó­an jog­ta­lan előny­ként külön­bö­ző nagy­ság­ren­dű kész­pénzt fizet­tek a vizs­ga­biz­to­sok­nak. A hiva­ta­los sze­mé­lyek ezért cse­ré­be gyors és gör­dü­lé­keny ügy­in­té­zést, a ható­sá­gi eljá­rá­sok idő­pont­ja­i­nak folya­ma­tos biz­to­sí­tá­sát, illet­ve a vizs­ga alat­ti kisebb javí­tá­sok enge­dé­lye­zé­sét tet­ték szá­muk­ra lehetővé.

A műsza­ki vizs­gáz­ta­tást támo­ga­tó infor­ma­ti­kai rend­szer 2009. júli­us 13-án tör­tént elin­dí­tá­sa és a vizs­ga­biz­to­sok 2019. júli­us 02-án tör­tént elfo­gá­sa között az ügy­in­té­zők össze­sen 55.154 olyan eljá­rást kez­de­mé­nyez­tek, ame­lyek során vesz­te­ge­té­si pénzt adtak a vizs­gáz­ta­tá­sért. A tari­fa előre meg­ha­tá­ro­zott volt, a kez­de­ti 2.000 forin­tos összeg eljá­rá­son­ként 5.000 forint­ban rög­zült, amely később a hono­sí­tá­sok ese­tén 10.000 forint­ra emelkedett.

A pénz­tá­ro­sok és egy, a vizs­ga­biz­to­sok mun­ká­ját segí­tő sze­mély a vesz­te­ge­té­si pén­ze­ket a vizs­ga­ál­lo­más külön­bö­ző – kame­rá­val nem meg­fi­gyelt – része­in az ügy­in­té­zők­től átvet­ték, a műszak végén össze­gyűj­töt­ték, majd azt az elszá­mo­lás­kor a tel­je­sí­tés­re vonat­ko­zó fel­jegy­zé­sek meg­sem­mi­sí­té­se mel­lett a vizs­ga­biz­to­sok­kal maguk között szétosztották.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség több egy­sé­gé­nek – köz­tük a Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal­nak – a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel vég­re­haj­tott nagy­sza­bá­sú bűn­ügyi akci­ó­ban tör­tént az elfo­gás, mely­ről videó készült. A fotók a tet­ten­érést köve­tő­en készültek. 

Az ügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a hiva­ta­los sze­mély­nek hiva­ta­los eljá­rá­sá­val kap­cso­lat­ban adott min­den aján­dék és pénz bűn­cse­lek­ményt való­sít meg.