Főoldal » Archív » Vádemelés egy spanyol nővel szemben, aki jelentős mennyiségű kábítószerrel akart kereskedni

A Fejér Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, spa­nyol állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben, aki 2019. júli­us 30-án, egy Fejér megyei fesz­ti­vá­lon jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tott magá­nál azért, hogy azt értékesítse.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. júli­us 30-án, este, oda­lé­pett a fesz­ti­vál terü­le­tén szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő, civil ruhás rend­őrök­höz, és angol nyel­ven meg­kér­dez­te tőlük, hogy érdekli-e őket vala­mi­lyen kábí­tó­szer. Az egyik rend­őr­nek a vád­lott elmond­ta, hogy kábí­tó­szert sze­ret­ne érté­ke­sí­te­ni és külön­bö­ző tab­let­tá­kat muta­tott neki. A vád­lott a fel­té­te­le­zett „vevő­nek” elő­ad­ta, hogy van­nak Bel­gi­um­ból és Hol­lan­di­á­ból szár­ma­zó, jó minő­sé­gű kábí­tó­sze­rei és meg­je­löl­te azok árát is. Ezután a vád­lot­tal szem­ben a rend­őrök intéz­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek, elő­ál­lí­tot­ták, majd a ruhá­zat és cso­mag­át­vizs­gá­lás után külön­bö­ző kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő tab­let­tá­kat és folya­dé­ko­kat, vala­mint 185 eurót és 17.000,- Ft kész­pénzt fog­lal­tak le.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a bűn­ügyi fel­ügye­let első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát, a lefog­lalt kábí­tó­szer elkob­zá­sát, vala­mint a lefog­lalt kész­pénz kap­csán vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.