Főoldal » Hírek » Vádemelés egy szarvasi halálos baleset ügyében, amelyben egy 10 éves gyermek vesztette életét - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 47 éves gyo­ma­end­rő­di ille­tő­sé­gű, de kon­do­ro­si tar­tóz­ko­dá­si helyű fér­fi­val szem­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben Szar­vas kül­te­rü­le­tén sze­mély­au­tó­val oko­zott halá­los kime­ne­te­lű köz­le­ke­dé­si balesetet.

A férfi 2020. decem­ber 21-én, az esti órák­ban egy sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett Szar­vas lakott terü­le­tén kívül a 4401. számú úton, az M44. számú autó­út felől Szar­vas irá­nyá­ba 83 km/h sebes­ség­gel. A jobb olda­li első ülés­ben a férfi élet­tár­sa, míg a jobb olda­li hátsó ülés­ben annak gyer­me­ke, egy 10 éves kis­fiú uta­zott.  A férfi és a nő a biz­ton­sá­gi övet nem hasz­nál­ták, míg a gyer­mek­ko­rú sér­tett az uta­zás során biz­ton­sá­gi övvel rög­zí­tet­te magát, azon­ban a bal­ese­tet köz­vet­le­nül meg­elő­ző­en kicsa­tol­ta azt, hogy a kezé­ből kiesett mobil­te­le­font a jármű pad­ló­já­ról fel­ve­gye. Ezzel egy idő­ben a férfi hala­dá­sa köz­ben a gép­ko­csi hátsó ülése felé for­dult a leesett tele­font meg­ke­res­ni, amely miatt nem az utat és a for­gal­mat figyel­te, ezért egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ban a gép­ko­csi­val letért az útról, leha­ladt a jobb olda­li útpad­ká­ra, ahol a jár­mű­vel egy fának ütkö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben a gyer­mek­ko­rú sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en, 2021. janu­ár 30-án meg­halt, míg a férfi és a nő 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A halá­los ered­mény becsa­tolt, sza­bá­lyo­san viselt biz­ton­sá­gi öv hasz­ná­la­ta ese­tén bizo­nyo­san elma­radt volna.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 550.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A rend­őr­ség által kész­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/pillanatnyi-figyelmetlenseg-vezetett