Főoldal » Hírek » Vádemelés egy volt sportoló ellen szexuális erőszak miatt - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 28 éves férfi ellen. Az elkö­ve­tő egy házi­bu­lit köve­tő­en erő­sza­kol­ta meg a 41 éves nőt. 

A vád­irat sze­rint 2021 ápri­li­sá­ban a kispor­tolt test­al­ka­tú, küz­dő­spor­tok­ban magas fokon jár­tas férfi itta­san, egy házi­bu­lit köve­tő­en közös isme­rő­sük laká­sán erő­sza­kos­kod­ni kez­dett egy 41 éves nővel, és min­den előz­mény nél­kül, a nő aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te. A sér­tett végig kérte, hogy a nála jóval erő­sebb fizi­ku­mú férfi hagy­jon fel az erő­szak­kal, és fizi­ka­i­lag is ellen­állt. A nőnek sike­rült sza­ba­dul­ni a fogás­ból, meg­pró­bált fel­áll­ni, a férfi azon­ban meg­ra­gad­ta a nya­kát és vissza­rán­tot­ta, majd mind­két kezét lefog­ta, és ellen­ke­zé­se elle­né­re vele tovább közösült.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő – abban a hiszem­ben, hogy a sér­tett a bejá­ra­ti ajtót maguk­ra akar­ja zárni – kien­ged­te a nőt a háló­szo­bá­ból, de mielőtt az el tudta volna hagy­ni a lakást, utána ment. Ekkor rálök­te a nap­pa­li­ban lévő kana­pé­ra, ahol tel­jes tes­té­vel a sér­tett­re nehe­ze­dett, és tar­kó­ját, vala­mint csí­pő­jét lefog­va újra közö­sült vele, miköz­ben a sér­tett végig fáj­da­lom­ról panaszkodott.

A bíró­ság 2021 máju­sá­ban – a TEK által vég­re­haj­tott elfo­gá­sát köve­tő­en – a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, amely kény­szer­in­téz­ke­dés jelen­leg is fennáll.

A férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A ter­helt koráb­ban, 2019 decem­be­ré­ben itta­san szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy taxis­sal – miu­tán nem fizet­te ki a vitel­dí­jat –. Meg­ra­gad­va a sér­tett ruhá­za­tát két­szer meg­rúg­ta, és egy erős moz­du­lat­tal lefe­jel­te, amellyel nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott. Az emi­att indult eljá­rást jelen ügy­höz egye­sí­tet­ték, így ezen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt is most került sor a vádemelésre.

A fér­fit – rész­ben erő­sza­kos – bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már koráb­ban is elítélték.