Főoldal » Hírek » Vádemelés gázolajat vizező csalókkal szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben, rész­ben üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség négy férfi ellen, akik kis mennyi­sé­gű gáz­olaj­jal elke­vert vizet érté­ke­sí­tet­tek tisz­ta gáz­olaj­ként a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek részére.

Az ügy első­ren­dű vád­lott­ja, egy 53 éves, Bosznia-Hercegovinában szü­le­tett hon­ta­lan férfi 2020 tava­szán meg­be­szél­te a 21, 30 és 44 éves magyar állam­pol­gár­sá­gú tár­sa­i­val, hogy üres kan­ná­kat vásá­rol­nak, azo­kat meg­töl­tik víz­zel és egy kevés gáz­ola­jat adnak hozzá, majd azt üzem­anyag­ként érté­ke­sí­tik. A vád­lot­tak 200-250 forint/liter áron kínál­ták a hami­sí­tott „ola­jat”.

A vád­lot­tak össze­sen négy, az ország külön­bö­ző pont­ja­in élő sér­tet­tet csap­tak így be és adták el szá­muk­ra a hasz­nál­ha­tat­lan keve­ré­ket, 200-300 ezer forin­tos kárt okoz­va nekik.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, a 21 éves másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg a csak két cse­lek­mény­ben részt vevő továb­bi két vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.