Főoldal » Hírek » Vádemelés graffiti miatt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Győri Járá­si Ügyész­ség egy 29 éves férfi ellen, aki fal­fir­ká­kat készí­tett Győr belvárosában

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 29 éves férfi idén tavasszal egy kora esti órán Győr bel­vá­ro­sá­ban, egy köz­in­téz­mény­nek helyt adó épü­let­nél készí­tett fel­ira­to­kat az épü­let­re, a jár­dá­ra és egy fára is, vala­mint az épü­let­re egy férfi nemi szer­vet is felrajzolt.

A vád­lot­tat a Város­ren­dé­szet mun­ka­tár­sai tet­ten érték, az elkö­ve­tő érde­mi magya­rá­za­tot nem tudott adni tet­té­re. A cse­lek­ménnyel 2 000 forint kárt okozott.

A koráb­ban már bün­te­tett ter­hel­tet az ügyész­ség fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, vele szem­ben egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.