Főoldal » Hírek » Vádemelés gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség egy 42 éves fér­fi­val szem­ben, aki a fel­ügye­le­té­re bízott fiú­gyer­me­kek­kel fajtalankodott.

A vád­irat sze­rint a Veszp­rém megyei tele­pü­lé­sen élő elkö­ve­tő rokon­ság­ban állt az egyik sér­tett csa­lád­já­val, sze­mé­lye­sen is rend­sze­res kap­cso­lat­ban volt velük. A férfi 2020 júni­u­sá­ban rábe­szél­te a csa­lád fiú­gyer­me­két, hogy alud­jon nála, aki erre az édes­any­já­tól enge­délyt kért, majd meg­kér­te a vele egy­ko­rú barát­ját, hogy tart­son vele. Miu­tán egy­szer már elő­for­dult, hogy a kis­ka­ma­szok a vád­lott­nál töl­töt­ték az éjsza­kát, mind­két édes­anya meg­en­ged­te, hogy ez alka­lom­mal is ott maradjanak.

A kis­ko­rú sér­tet­tek így szü­le­ik tud­tá­val elmen­tek a vád­lott­hoz, aki előbb vacso­rá­val kínál­ta őket és ját­szott velük, majd a ház bejá­ra­ti ajta­ját kulcs­ra zárva, faj­ta­lan­ság­ra akar­ta rábír­ni a gyer­me­ke­ket, azzal fenye­ge­tőz­ve, hogy amíg azt nem teszik meg, nem men­nek seho­vá. A rémült, félel­mük­ben til­ta­koz­ni, ellen­áll­ni kép­te­len sér­tet­te­ket végül sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tet­te, majd a gyer­me­ke­ket még azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli őket, ha a tör­tén­te­ket bár­ki­nek elme­rik mon­da­ni. A sér­tet­tek a ház­ból más­nap kora reg­gel tud­tak elszök­ni, miu­tán ész­re­vet­ték, hogy a vád­lott kiment udvarra.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, illet­ve tevé­keny­ség­től, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött gyer­mek neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, vagy kis­ko­rú­val hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ba kerülne.