Főoldal » Hírek » Vádemelés gyermekprostitúció kihasználása miatt – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő az inter­ne­ten meg­is­mer­ke­dett egy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást aján­ló kis­ko­rú lánnyal, vele kész­pénz elle­né­ben sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. janu­ár­já­ban, az inter­ne­ten meg­is­mer­ke­dett egy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kíná­ló lánnyal. A férfi a beszél­ge­té­sük során meg­tud­ta, hogy a lány 17 éves, ennek elle­né­re elha­tá­roz­ta, hogy él a fel­kí­nált sze­xu­á­lis kap­cso­lat lehetőségével.

A a kis­ko­rú lány a hónap köze­pén elő­ze­tes meg­be­szé­lést köve­tő­en fel­ke­res­te a fér­fit a bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő házá­nál, és a kial­ku­dott 15.000 forin­tért a vád­lott kéré­sé­nek meg­fe­le­lő sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, egy­ide­jű­leg indít­vá­nyoz­ta vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sát, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kapcsolatba.