Főoldal » Archív » Vádemelés: Keserves környezetben sínylődtek a kutyák - FOTÓKKAL

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki vissza­ta­szí­tó körül­mé­nyek között tar­tot­ta a kutyá­it egy Nagy­kő­rös kör­nyé­ki tanyán.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy férfi, Nagy­kő­rös kör­nyé­kén, Koc­sé­ron meg­szer­zett egy tanyát. 2010 folya­mán elha­tá­roz­ta, hogy ott jöve­de­lem kiegé­szí­tés­ként kutyá­kat tenyészt és értékesít.

A vád­lott­nak 2017 októ­be­ré­ben öt kutyá­ja volt. A kutyá­kat disz­nó­ólak­ból átala­kí­tott, igen szűk helyen tar­tot­ta, három kutya tar­tós sötét­ség­ben volt. A férfi a kutyá­kat nem oltat­ta be. 2017 őszé­től nem járt ki rend­sze­re­sen a tanyá­ra. A kutyák élel­me­zé­sé­ről, vizé­ről nem gon­dos­ko­dott, az álla­tok leso­vá­nyod­tak. A ken­ne­le­ket nem takarította.

2017 októ­be­ré­ben az arra járók ész­lel­ték, hogy ken­ne­lek­ben étlen-szomjan kutyák van­nak, ezért beje­len­tést tet­tek a Ceg­lé­di Állat­men­hely­nél. Az állat­men­hely és a rend­őr­ség kép­vi­se­lői, vala­mint az állat­or­vos a tanyá­ra érve azt tapasz­tal­ták, hogy az álla­tok ápo­lat­la­nok, bol­há­sak, fér­ge­sek, kiszá­rad­tak. A kutyá­kat a Ceg­lé­di Állat­men­hely­re szállították.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, aki­nek bűnös­sé­gé­ről a Nagy­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.