Főoldal » Archív » Vádemelés közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 37 éves gyo­ma­end­rő­di férfi ellen, aki 2017 novem­be­ré­ben men­tő­sö­ket aka­dá­lyo­zott mun­ká­juk végzésében.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2017. novem­ber 26-án a dél­előt­ti órák­ban erő­sen ittas álla­pot­ban volt, ebből eredő rosszul­lé­te miatt élet­tár­sa kihív­ta a men­tő­ket a Gyo­ma­end­rő­dön lévő csa­lá­di házuk­hoz. A vád­lott a men­tő­sök előtt han­go­san kia­bált, folya­ma­to­san agresszív módon visel­ke­dett; a szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó kutyák uga­tá­sát túl­ki­a­bál­ni pró­bá­ló men­tő­ápo­lót meg­ve­rés­sel, míg a men­tő­au­tó sofőr­jét meg­ölés­sel fenye­get­te meg, ami­ért az egyik kutyát meg­pró­bál­ta eltol­ni magá­tól. Mivel a vád­lott a vér­nyo­más­mé­rést és a vizs­gá­la­tot aktív ellen­sze­gü­lés­sel meg­aka­dá­lyoz­ta, a men­tő­sök rend­őri segít­sé­get hív­tak, akik csak könny­gáz spray és bilincs hasz­ná­la­tá­val tud­ták a vád­lot­tat a men­tő­au­tó­ba beül­tet­ni, majd kór­ház­ba szállítani.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val a köz­fel­ada­tot ellá­tó men­tő­sö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban, mun­ka­kö­rük­ből eredő köte­le­zett­sé­ge­ik tel­je­sí­té­sé­ben erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel akadályozta.

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa őt el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.