Főoldal » Archív » Vádemelés lett a családi viszály vége

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 72 éves fér­fi­val szem­ben, aki váló­fél­ben lévő lányá­nak fér­jé­vel keve­re­dett konfliktusba.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az idős férfi és veje kap­cso­la­ta a fia­tal házas­pár válá­sa miatt rom­lott meg. A hely­zet oly­annyi­ra elmér­ge­se­dett, hogy a vád­lott 2017. novem­be­ré­től két hóna­pon át, több alka­lom­mal meg­je­lent a veje tisza­új­vá­ro­si laká­sá­nál és rend­sze­rint meg­fe­nye­get­te őt, hogy meg­ve­re­ti, de ha kell, akkor ő maga veri vagy öli meg.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a járá­si ügyész­ség előbb az eljá­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről dön­tött, mivel úgy ítél­te meg, hogy ettől az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó, és a fel­füg­gesz­tés egy évi idő­tar­ta­má­nak ered­mé­nyes eltel­té­vel az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­nek lehet helye. Az idős férfi azon­ban az ügyész­ség dön­té­sé­vel szem­ben panasszal élt, mely­re tekin­tet­tel az eljá­rás foly­ta­tá­sát kel­lett elren­del­ni és az ügy­ben vád­eme­lés­re került sor.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.