Főoldal » Hírek » Vádemelés milliós budapesti kábítószerkereskedelem miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020-2021-ben kábí­tó­szert ter­jesz­tett Buda­pes­ten. Elfo­gá­sa­kor több, mint 15 mil­lió forint feke­te­pi­a­ci érté­kű kábí­tó­szert tar­tott magánál.

A vád­irat sze­rint a férfi leg­alább egy éven át rend­sze­res haszon­szer­zés végett külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel – mari­hu­á­ná­val, koka­in­nal, amfe­ta­min­nal – keres­ke­dett Buda­pest terü­le­tén. A vád­lott a kábí­tó­sze­re­ket XVIII. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén tárol­ta és jel­lem­ző­en ott érté­ke­sí­tet­te 2021. augusz­tu­si elfo­gá­sá­ig. A nyo­mo­zók a több mil­lió forint érté­kű kábí­tó­szer mel­lett a ter­jesz­tés­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket, digi­tá­lis mér­le­get és őrlőt is talál­tak a laká­sá­ban, vala­mint közel 4 mil­lió forin­tot is lefog­lal­tak tőle.

A vád­lott által tovább­ér­té­ke­sí­tés végett meg­szer­zett és tar­tott kábí­tó­sze­rek együt­tes ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak ötszö­rö­se volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a közel 4 mil­lió forint elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­irat­ban. A férfi jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi eléré­si útvo­na­lon megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/15-millio-forint-erteku-kabitoszer-feketepiacra