Főoldal » Archív » Vádemelés műszaki áruházakat fosztogató román állampolgárokkal szemben

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat három román állam­pol­gár ellen, akik 2018. feb­ru­ár végé­től már­ci­us köze­pé­ig öt műsza­ki áru­ház­ba tör­tek be a Dunán­tú­lon.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az ügy két vád­lott­ja más bűn­tár­sak­kal együtt 2017. végén, 2018. ele­jén már köve­tett el hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket Cseh­or­szág­ban, amely miatt idő­köz­ben ott vádat is emel­tek elle­nük. A bűn­tár­sak kap­cso­la­ta 2018 feb­ru­ár­já­ban elszá­mo­lá­si vita miatt meg­sza­kadt, ezért a tevé­keny­sé­gü­ket irá­nyí­tó 35 éves elkö­ve­tő a meg­ma­radt társa mellé új elkö­ve­tőt szer­ve­zett be, és úgy dön­tött, hogy a követ­ke­ző betö­ré­se­ket Magyar­or­szá­gon hajt­ják végre.

A férfi az ügy­ben érin­tett orosz­lá­nyi, sió­fo­ki, nagy­ka­ni­zsai, paksi és mohá­csi üzle­te­ket elhe­lyez­ke­dé­sük és a mene­kü­lé­si lehe­tő­sé­gek figye­lem­be­vé­te­lé­vel válasz­tot­ta ki, a vég­re­haj­tás során pedig jel­lem­ző­en ő volt, aki a bejá­ra­ti ajtó üve­ge­zé­sét betör­te, majd figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a hely­színt, amíg tár­sai az érté­kes műsza­ki cik­ke­ket össze­gyűj­töt­ték. Vala­mennyi eset­re jel­lem­ző volt, hogy a vád­lot­tak a betö­rést köve­tő egy-két perc eltel­té­vel távoz­tak is az üzlet­ből. A cso­port veze­tő­je az eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­fo­no­kat, táb­la­gé­pe­ket, note­boo­ko­kat Romá­ni­á­ban érté­ke­sí­tet­te, a befolyt pénz­ből pedig bűn­tár­sa­i­nak is jut­ta­tott.

A vád­lot­tak 2018. már­ci­us 16-án éjjel, mint­egy két és fél óra elté­rés­sel előbb a paksi, majd a mohá­csi üzlet­be tör­tek be, azon­ban rövid­del a Mohács­ról tör­tént távo­zá­suk után a rend­őrök elfog­ták őket, a két bolt­ból ello­pott áru­cik­ke­ket pedig a gép­ko­csi­juk­ban meg­ta­lál­ták.

Az elkö­ve­tők­kel szem­be­ni nyo­mo­zás ered­mé­nyes­sé­gét nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés segí­tet­te.