Főoldal » Archív » Vádemelés orvhalászok ellen

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett orv­ha­lá­szat vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 43 és egy 18 éves gesz­ti fér­fi­val szem­ben, akik júni­us ele­jén húzó­há­ló­val halász­tak ki 62 darab pontyot.

A vád­lot­tak 2018. júni­us 9. nap­ján, dél­után, a Bihar­ug­ra hatá­rá­ban lévő Begé­csi Víz­tá­ro­zó II. számú tavá­ból az I.r. vád­lott tulaj­do­nát képe­ző, 1,1 x 7 méter nagy­sá­gú húzó­há­ló­val (kerí­tő­há­ló­val), a halá­szat­ra jogo­sult enge­dé­lye nél­kül halász­tak, mely­nek során 62 darab, össze­sen 62,6 kg súlyú, 53.210 forint érté­kű pon­tyot fog­tak ki. A vád­lot­tak jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás végett a tó part­ján lévő búzá­ból közel 38 kg-ot is egy zsák­ba pakol­tak, és maguk­kal vit­tek 2.500 forint érték­ben. Az elkö­ve­tő­ket Gesz­ten a rend­őrök iga­zol­tat­ták, amely­nek során egy­részt meg­ta­lál­ták a lopott hala­kat és búzát, ille­tő­leg meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az I.r. vád­lott itta­san vezet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált, for­ga­lom­ból kivont személygépkocsit.

Bár a jogo­su­lat­la­nul kifo­gott hala­kat a nyo­mo­zó ható­ság vissza­ad­ta a sér­tett részé­re, azon­ban a sér­tett kára nem térült meg, mivel az idő­köz­ben elpusz­tult halak keres­ke­del­mi for­ga­lom­ba hoza­ta­la már nem volt lehetséges.

Az I.r. vád­lott három alka­lom­mal volt bün­tet­ve orv­ha­lá­szat miatt, míg a II.r. vád­lott lopás miatt állt koráb­ban – fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­ként – bíró­ság előtt.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett orv­ha­lá­szat vét­sé­gé­vel és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel, az I.r. vád­lot­tat ezen felül ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A járá­si ügyész­ség az I.r. vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az ügyész­ség a II.r. vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.