Főoldal » Archív » Vádemelés segítségnyújtás elmulasztása miatt egy jakabszállási férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 25 éves jak­ab­szál­lá­si férfi ellen, aki 2016. május 23-án az 5302-es úton, Jak­ab­szál­lás köze­lé­ben az autó­já­val bal­ese­tet oko­zott, majd a hely­szín­ről távoz­va cser­ben­hagy­ta a bal­eset­ben meg­sé­rült motor­ke­rék­pá­rost és utasát.

A 25 éves vád­lott 2016. május 23-án dél­után egy autó­val köz­le­ke­dett az 5302-es számú úton Jak­ab­szál­lás felől Fülöp­ja­kab irá­nyá­ba. Ennek során meg­elő­zött egy motor­ke­rék­párt veze­tő fér­fit, aki egy utast is szál­lí­tott. Az elő­zés befe­je­zé­se után azon­ban a for­ga­lom miatt inten­zí­ven fékez­ni kez­dett, ezért a mögöt­te hala­dó moto­ros – annak elle­né­re, hogy ő is féke­zett – neki­üt­kö­zött a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi jobb hátsó sar­ká­nak. Emi­att a motor­ke­rék­párt veze­tő férfi és női utasa 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bal­eset után a vád­lott távo­zott a hely­szín­ről anél­kül, hogy a két sérült­nek tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tott volna.

A bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott a bűn­cse­lek­ményt meg­elő­ző két évben hat­szor köve­tett el köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­se­ket. Az ügyész­ség 2 rend­be­li minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.