Főoldal » Archív » Vádemelés szarvasgomba-tolvajok ellen

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a négy fér­fi­val szem­ben, aki­ket nyá­ron Szar­va­son egy tölgy­er­dő­ben értek tet­ten miköz­ben szar­vas­gom­bát lop­tak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a gönci és a három jász­kis­éri férfi egy­más­sal rész­ben roko­ni, rész­ben bará­ti kap­cso­lat­ban áll­tak. Elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en 2016. júli­us 17. nap­ján azzal a szán­dék­kal indul­tak el egyi­kük autó­já­val a Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben fekvő Jász­kisér­ről kapák­kal és gereb­lyék­kel „fel­fegy­ver­kez­ve”, hogy Békés megyé­ben szar­vas­gom­bát gyűjt­se­nek úgy, hogy egyéb­ként gyűj­té­si enge­déllyel, ille­tő­leg gyűj­té­si tanú­sít­vánnyal nem ren­del­kez­tek. A vád­lot­tak Szar­vas Város Önkor­mány­za­tá­nak tulaj­do­ná­ban lévő egyik tölgy­er­dő­ből fenti napon kb. 2 kg súlyú, 80.000.-Ft érté­kű szar­vas­gom­bát kapál­tak ki. Tevé­keny­sé­gü­ket a terü­let bér­lő­je ész­lel­te és érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik a hely­szí­nen érték tet­ten az elkö­ve­tő­ket.

A járá­si ügyész­ség mind a négy vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.

G y u l a, 2016. év szep­tem­ber hó 20. nap­ján.

Dr. Veress Gab­ri­el­la

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

Fotó 03 Fotó 02 Fotó 05 Fotó 04 n3136786_0

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye