Főoldal » Archív » Vádemelés tanár bántalmazása miatt

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 55 éves újkí­gyó­si nő ellen, aki szep­tem­ber­ben Újkí­gyó­son kezet emelt egy tanár­ra.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. szep­tem­ber 10-én 9 óra 30 perc körü­li idő­ben roko­nai tár­sa­sá­gá­ban meg­je­lent az egyik újkí­gyó­si álta­lá­nos isko­la műfü­ves pályán tar­tott tor­na­órá­ján, ahol a vád­lott az uno­ká­já­val kap­cso­lat­ban kér­dő­re vonta az órát tartó test­ne­ve­lő tanárt. Szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely­nek során a ter­helt egy alka­lom­mal kis erő­vel hát­ba­ver­te a tanárt. A vád­lott követ­ke­ző ütése azért nem érte el a sér­tet­tet, mert az – ész­lel­ve az ütést – kitért előle. A tett­le­ges­ség után a vád­lot­tat az egyik hoz­zá­tar­to­zó­ja kocsi­ba ültet­te, majd elhagy­ták a hely­színt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­mé­nye­ként a tanár nem szen­ve­dett el sérü­lést.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.