Főoldal » Archív » Vádemelés uzsora bűntette miatt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett uzso­ra bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy orosz­lá­nyi házas­pár­ral szem­ben, akik három haj­lék­ta­lan sér­tett rászo­rult hely­ze­tét kihasz­nál­va rend­sze­re­sen köl­csö­nöz­tek 100 %-os kamat kikö­té­sé­vel úgy pénzt, hogy az így kötött meg­ál­la­po­dá­sok a sér­tet­te­ket súlyos nél­kü­lö­zés­nek tet­ték ki, továb­bi egy sér­tett pedig az uzso­ra­köl­csö­nök tör­lesz­té­se miatt vált haj­lék­ta­lan­ná.  

A vád­lot­tak az első sér­tett­nek 2014 tava­szá­tól 2015 feb­ru­ár­já­ig adtak köl­csö­nö­ket. A vád­lot­tak a köl­csö­nök nyúj­tá­sát köve­tő hóna­pok első nap­ja­i­ban meg­vár­ták a jára­dé­kát fel­ve­vő sér­tet­tet Orosz­lány­ban, a Csa­lá­dok Átme­ne­ti Ott­ho­na vagy a posta épü­le­te előtt, és tőle a tar­to­zá­sai kiegyen­lí­té­se fejé­ben a köl­csön­összeg dup­lá­ját elvet­ték. A vád­lot­tak 2015 janu­ár­já­ban meg­ha­tal­ma­zást írat­tak alá a sér­tet­tel, amely fel­hasz­ná­lá­sá­val a másod­ren­dű vád­lott még ebben a hónap­ban a sér­tett tel­jes 22.800,-Ft össze­gű szo­ci­á­lis jut­ta­tá­sát a pos­ta­hi­va­tal­ban fel­vet­te. A sér­tett 2015. feb­ru­ár hónap­ban 20.000,-Ft köl­csönt kért és kapott a vád­lot­tak­tól, majd a bank­kár­tyá­ját a tar­to­zá­sa biz­to­sí­té­ká­ul átad­ta a vád­lot­tak­nak. A vád­lot­tak ezután 2015. már­ci­us 20-án a sér­tett bank­kár­tyá­ja segít­sé­gé­vel egy bank­au­to­ma­tá­ból a sér­tett folyó­szám­lá­já­ról fel­vet­ték a sér­tett mun­ka­bé­rét, 19.000,-Ft-ot.

A vád­lot­tak 2016-2017. évek alatt továb­bi három sér­tett­nek adtak kisebb össze­gű köl­csö­nö­ket 100%-os kamat­ra. Az egyik kere­kes­szék­kel köz­le­ke­dő sér­tet­től a nyug­dí­ját ötször vet­ték el annak fel­vé­te­lét köve­tő­en, majd a nyug­díj átvé­te­lé­hez, egy továb­bi sér­tet­tel pedig szo­ci­á­lis jára­dék átvé­te­lé­hez írat­tak alá meg­ha­tal­ma­zást. A másod­ren­dű vád­lott a kere­kes­szék­kel köz­le­ke­dő sér­tett nyug­dí­ját a pos­tán két alka­lom­mal, a har­ma­dik sér­tett szo­ci­á­lis jára­dé­kát szin­tén két­szer vette fel a meg­ha­tal­ma­zá­sok­kal. A negye­dik sér­tet­től is elvet­ték a nyug­dí­ját több­ször, rész­ben úgy, hogy a sér­tet­től a bank­kár­tyá­ját is átvet­ték és hasz­nál­ták. A negye­dik sér­tett az uzso­ra­köl­csö­nök tör­lesz­té­se miatt nem tudta tovább fizet­ni az albér­le­tét, amely után haj­lék­ta­lan­szál­ló­ra került.

A vád­lot­tak az így elvett nyug­díj és szo­ci­á­lis jára­dék össze­gé­ből köl­csö­nöz­tek vissza a sér­tet­tek­nek ismé­tel­ten 100%-os kamat­ra.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lot­ta­kat 3 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett uzso­ra bűn­tet­té­vel és 1 rend­be­li uzso­ra bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű első­ren­dű vád­lot­tat 2 év 6 hó vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, míg a bün­tet­len elő­éle­tű másod­ren­dű vád­lot­tat 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá az első­ren­dű vád­lot­tat a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, vala­mint a vád­lot­ta­kat egyen­ként 173.400,-Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je.