Főoldal » Archív » Vádemelés védett madarakat engedély nélkül tartó lajosmizsei férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy negy­ven­há­rom éves, lajos­mi­zsei férfi ellen, aki 2016 novem­be­ré­ben, lajos­mi­zsei tanyá­ján, keres­ke­del­mi cél­ból, enge­dély nél­kül tar­tott védett mada­ra­kat, de 2016. novem­ber 22-én egy holland-magyar közös rend­őri akció során lelep­lez­ték a bűn­cse­lek­ményt, és lefog­lal­ták az állatokat.

A vád­irat sze­rint a negy­ven­há­rom éves vád­lott lajos­mi­zsei tanyá­ján keres­ke­del­mi cél­ból úgy tar­tott védett és foko­zot­tan védett mada­ra­kat, hogy azok tar­tá­sá­ra nem volt ter­mé­szet­vé­del­mi ható­sá­gi engedélye.

A férfi azért került a magyar ható­sá­gok látó­kö­ré­be, mert elle­ne a hol­land ügyész­ség is foly­ta­tott eljá­rást védett mada­rak ille­gá­lis nem­zet­kö­zi keres­ke­del­me miatt. A hol­land ható­sá­gok ebben az ügy­ben jog­se­gélyt küld­tek Magyar­or­szág­ra, majd 2016. novem­ber 22-én hol­land és magyar rend­őrök közö­sen jelen­tek meg a vád­lott tanyáján.

A ház­ku­ta­tás során a magyar rend­őrök össze­sen huszon­egy védett és foko­zot­tan védett mada­rat – kana­las récét, üstö­kös récét, kis­bu­kót, cifra récét, sár­ga­hom­lo­kú ama­zont, skar­lát íbiszt és nan­dut – fog­lal­tak le. 

A lefog­lalt mada­rak egy vadas­park gon­do­zá­sá­ba kerül­tek. A tanyán enge­dély nél­kül tar­tott mada­rak miatt a vád­lott ellen hazánk­ban is bün­te­tő­el­já­rás indult.

A Magyar­or­szá­gon bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.