Főoldal » Hírek » Vádemelések embercsempészekkel szemben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség e hónap­ban két ügy­ben is vádat emelt a bíró­ság előtt két kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki­ket ember­csem­pé­szé­sen értek tetten.

Az egyik ügy vád­ira­ta sze­rint az afgán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra vette fel 2020. decem­ber 12-én jár­mű­vé­be azt a hat kül­föl­dit, akik koráb­ban a zöld­ha­tá­ron, ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar állam­ha­tárt. Velük az ország bel­se­je felé indult, a gép­ko­csit azon­ban a rend­őr­ség Sze­ged köze­lé­ben, az 55-ös főúton ellen­őr­zés alá vonta. A jármű utas­te­ré­ből elő­ke­rült sze­mé­lyek magu­kat szír állam­pol­gár­nak val­lot­ták, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat illet­ve Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A másik ügy vád­ira­tá­ban az ügyész­ség azzal vádol­ja a bol­gár elkö­ve­tőt, hogy 2021. ápri­lis 3-án, a dél­utá­ni órák­ban Rösz­ké­nél belé­pés­re jelent­ke­zett az álta­la veze­tett jár­mű­vel Magyar­or­szág­ra, úgy, hogy annak hátsó ülé­sén, egy pok­róc­cal leta­kar­va meg­kí­sé­relt a határ­el­len­őr­zést kijátsz­va becsem­pész­ni egy sze­mélyt. Az eljá­ró határ­őr azon­ban ész­re­vet­te az elrej­tő­zött utast, aki magát török állam­pol­gár­nak val­lot­ta, ám az ország­ba belé­pés jog­sza­bá­lyi fel­té­te­le­i­vel nem ren­del­ke­zett, mely­ről a vád­lott is tudott.

A járá­si ügyész­ség az afgán vád­lot­tat állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, míg a bol­gár vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek alap­ese­té­vel vádolja.

A vád­eme­lé­sek­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.